Agendapunten

 1. 1

  Tweede nota van wijziging bij het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Knops houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vervolgonderzoek suïcide bij ambtenaren van politie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van het lid Öztürk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 31 januari 2017, over het bericht ‘Veel moslims in Nederland leven in angst’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage modernisering Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Afpakfonds en het idee van het openbaar ministerie tot het oprichten van een fonds drugsdumping en/of productie van (synthetische) drugs en de informatiedeling van de politie met gemeenten inzake de aanpak van misstanden op recreatieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afspraken rechthebbenden en internet service providers over samenwerking bij vergroten legaal aanbod films en over voorlichting aan consumenten over downloaden uit (il)legale bron

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toestemming deelname rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners tijdens afgelopen jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Trends onderzoek juridische beroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wob verzoeken over de advieswerkzaamheden van Gerard Bouman

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de berichten ‘Officier van justitie: Brabant is een soort van Sodom en Gomorra’ en ‘Zorgen opmars onderwereld in Noord-Nederland’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op petitie 'Justice for Johan'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Centrale Ondernemingsraad politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen voormalig korpschef Bouman over een garantie om bij de politie werkzaam te kunnen blijven na een eventuele onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vanwege de betrokkenheid bij een incident

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Mogelijkheden van uitbreiding van mediation in het strafrecht in relatie tot het Utrechtse model

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 februari 2017, over het advies van het Openbaar Ministerie inzake de initiatiefwet van het lid Bergkamp over de coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Modernisering zedenwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Rechter omzeilt het taakstrafverbod’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beleidsreactie onderzoek verzekeringsplicht motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Informatie over toezending van de contourenbrief houdverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Raadplegen Centraal levenstestamentregister

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 februari 2017, over het bericht dat meer jihadisten uit Syrië en Irak zullen terugkeren naar Nederland met alle veiligheidsrisico’s van dien

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport ‘Lokaal gezien, verdiepingsstudie monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid meting 2015/16 (fase II)’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkelingen capaciteit en personeel bij Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Incidentonderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie over De Woenselse Poort

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Voorlichting aan Nederlanders in het buitenland over verliesbepalingen in de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie pilot zelfredzaamheid PI Nieuwersluis

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorgenomen inkoop van gedragsinterventies voor volwassenen en de integraliteit van de justitiële gedragsinterventies voor jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie verzoek commissie op het bericht ‘De Kijvelanden is een kruitvat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie inzake de petitie "Kom in beweging voor levenslang'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Richtlijnvoorstel strafbaarstelling witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Voorstel voor een verordening inzake de wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevriezingsbevelen en confiscatiebeslissingen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Vervanging van de ePrivacyrichtlijn door een ePrivacyverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Mededeling Commissie bescherming persoonsgegevens in een geglobaliseerde wereld

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: EU-verordening gegevensbescherming EU-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lijst nieuwe EU-voorstellen VenJ 1 - 15 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek reactie op rapport van het Rathenau Instituut 'Opwaarderen – borgen van publieke waarden in de digitale samenleving'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek brief minister over taak en beveiliging van personen en koninklijke huis door Dienst Bewaken en Beveiligen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data