Debat geweest
5 juli 2017 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS d.d. 5 juli 2017 -I.v.m. toevoeging agendapunten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 5 juli 2017

Deelnemers


Agendapunten

2
EU-Stafnotitie: Uitkomst subsidiariteitsoordeel Europees Solidariteitskorps
7
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel van de leden Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg

Te behandelen:

8
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Te behandelen:

9
Eindrapporten van de onderzoeken “De physician assistant op de Spoedpost” en “Naar een optimale teamsamenstelling van huisartsen en verpleegkundig specialisten op de spoedpost”

Te behandelen:

10
30
33
34730-XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

39
Oordeel amendement van de leden Agema en Gerbrands over een uniforme barcode op implantaten (Kamerstuk 34483-10) bij wetsvoorstel mbt landelijk implantatenregister

Te behandelen:

44
Onderzoeksrapport 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

Te behandelen:

66
Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2017, over het bericht dat een suïcidaal meisje niet de behandeling krijgt die nu nodig is

Te behandelen:

69
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk 34725-XVI)

Te behandelen:

70
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34725-XVI-2)

Te behandelen:

71
74
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

Details

Besluit: ter informatie

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Kamerstuk 34630)

Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)

Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door de overvolle eerstehulpposten (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 22 juni 2017)

VAO’s/VSO’s
  1. VAO Zwangerschap en geboorte (AO van 22 juni 2017, met als eerste spreker het lid Kooiman)
  2. VAO Pakketbeheer (AO van 28 juni 2017, met als eerste spreker het lid Gerbrands)
  3. VAO Fokuswonen (AO van 29 juni 2017, met als eerste spreker het lid Agema)
75
Vastgestelde data procedurevergaderingen VWS tot Kerstreces

Details

- 13 september 2017 - 10.15-11.30 uur
- 27 september 2017 – 10.15-11.30 uur
- 11 oktober 2017 – 10.15-11.30 uur
Herfstreces 16 - 20 oktober 2017
-
25 oktober 2017 – 10.15-11.30 uur
- 8 november2017 – 10.15-11.30 uur
- 22 november 2017 – 10.15-11.30 uur
- 6 december 2017- 10.15-11.30 uur
- 20 december 2017 – 10.15-11.30 uur
Kerstreces 22 december 2017 - 15 januari 2018
76
Informatie NLsportraad t.b.v. gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over werkprogramma 'Uit de startblokken' en kennismaking d.d. 26 september 2017
77
Concept-programma werkbezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg
78
Werkwijze commissie versterking kennis- en onderzoeksfunctie