Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

5 juli 2017
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • M. Agema (PVV)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • A.E. Diertens (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • S.T.M. Hermans (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A. Kuik (CDA)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L.M.C. Marijnissen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de tweede helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Verordening Europees Solidariteitskorps

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel van de leden Dibi en Dijsselbloem tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met toezicht op en kwaliteitseisen aan aanbieders van particuliere jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eindrapporten van de onderzoeken “De physician assistant op de Spoedpost” en “Naar een optimale teamsamenstelling van huisartsen en verpleegkundig specialisten op de spoedpost”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 mei 2017, over de tekortschietende zorg in de GGZ door lange wachtlijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport ‘Evaluatie opsporingsfunctie in de zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarrapportage vermindering suïcidaliteit en voortgang Landelijke agenda suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie op het Jaarverslag van het Waarborgfonds voor de Zorgsector met betrekking tot de kapitaallasten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verlenging Vinex-regeling in 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Subsidieregeling borstimplantaten transgenders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Bestuurlijk akkoord plan van aanpak ROBIJN

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  NVWA handhaving peutermelk vervolgaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Strategische voorraad antivirale middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode en een gecorrigeerde versie van de Monitor Overstapseizoen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang aanpak drukte in de acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen van de commissie over Beleidsdoorlichting artikel 4.5 Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Doorgeleverde bereidingen naar aanleiding van motie-Otwin van Dijk (Kamerstuk 29 477, nr. 378)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Risicoverevening 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Monitor Generalistische Basis GGZ - versie juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Digitale vaardigheden en zorginnovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actieplan (informatie)beveiliging patiëntgegevens medisch-specialistische zorg en ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Afspraken eenduidige codering medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Standpunt inzake evaluatie Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en opvolging daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de Voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Kamerstuk 31765-273)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  34730-XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het Capaciteitsplan 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie op het advies van het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) over de “Overige zorg voor cliënten met ADL-assistentie en een zeer zware zorgvraag”

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Monitor Zvw-pgb wijkverpleging over 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  International Health Policy Survey 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Oordeel amendement van de leden Agema en Gerbrands over een uniforme barcode op implantaten (Kamerstuk 34483-10) bij wetsvoorstel mbt landelijk implantatenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brede voortgang onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo-Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoering motie van het lid Bouwmeester over het meewegen van kwaliteit bij de inkoopnorm (Kamerstuk 29689-754)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgangsrapportage Toegankelijkheidsakte

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderzoeksrapport 'Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt; ervaringen met de financiële regelingen Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  briefrapport ‘UV-straling en gezondheid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Tijdigheid van aanwijzing aan NZa voor invoering maximumtarieven voor reguliere multidisciplinaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Informatie over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de ondersteuning van personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Afschrift kwartaalbrief actuele ontwikkelingen sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beleidsreactie afwegingskader kinderen Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Meldpunt en Expertisecentrum bijwerkingen implantaten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken van het gevraagde advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over leeftijdsgrenzen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Rapport ‘’Ruimte voor onderscheid tussen zorgverzekeraars”

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 mei 2017, over misstanden bij de Thomashuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  5e voortgangsrapportage Waardigheid en Trots

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen van de commissie over voortgang kwaliteitskader verpleeghuiszorg (Kamerstuk 31765-273)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op de motie van het lid Arissen over een moratorium op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen (Kamerstuk 34725-XVI-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Advies ‘Zonder context geen bewijs’ van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Rapport Patiëntendialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek commissie over uitkomsten gesprek over medicijn tegen taaislijmziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording vragen commissie over de Geannoteerde agenda formele EU Gezondheidsraad van 16 juni 2017 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag van de formele Gezondheidsraad te Luxemburg van 16 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag van de informele Gezondheidsraad te Valletta (Malta) van 20 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Geannoteerde agenda van de informele EU Gezondheidsraad te Tallinn (Estland) van 20 en 21 juli 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Zorg bij onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 juni 2017, over het bericht dat een suïcidaal meisje niet de behandeling krijgt die nu nodig is

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Onderbrengen van het archief van voormalig spermabank MC Bijdorp

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Stand van zaken rond zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk 34725-XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Kamerstuk 34725-XVI-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Kamerstuk 34725-XVI-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Bestuurlijk akkoord wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS

  Besluit: ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  1. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen (Kamerstuk 34630)

  Plenaire debatten
  1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (aangevraagd door het lid Dik-Faber bij de RvW van 17 januari 2017) (te agenderen na kabinetsformatie
  2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (aangevraagd door het lid Keijzer bij de RvW van 28 maart 2017) (te agenderen na kabinetsformatie)

  Dertigledendebatten/interpellatiedebatten
  1. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door de overvolle eerstehulpposten (aangevraagd door het lid Agema bij de RvW van 22 juni 2017)

  VAO’s/VSO’s
  1. VAO Zwangerschap en geboorte (AO van 22 juni 2017, met als eerste spreker het lid Kooiman)
  2. VAO Pakketbeheer (AO van 28 juni 2017, met als eerste spreker het lid Gerbrands)
  3. VAO Fokuswonen (AO van 29 juni 2017, met als eerste spreker het lid Agema)
 74. 74

  Vastgestelde data procedurevergaderingen VWS tot Kerstreces

  - 13 september 2017 - 10.15-11.30 uur
  - 27 september 2017 – 10.15-11.30 uur
  - 11 oktober 2017 – 10.15-11.30 uur
  Herfstreces 16 - 20 oktober 2017
  -
  25 oktober 2017 – 10.15-11.30 uur
  - 8 november2017 – 10.15-11.30 uur
  - 22 november 2017 – 10.15-11.30 uur
  - 6 december 2017- 10.15-11.30 uur
  - 20 december 2017 – 10.15-11.30 uur
  Kerstreces 22 december 2017 - 15 januari 2018
 75. 75

  Informatie NLsportraad t.b.v. gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over werkprogramma 'Uit de startblokken' en kennismaking d.d. 26 september 2017

 76. 76

  Concept-programma werkbezoek Inspectie voor de Gezondheidszorg

 77. 77

  Verzoek om stand van zakenbrief m.b.t. het onderzoek naar de schadelijkheid van lachgaspatronen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Verzoek om een rondetafelgesprek over Ondervoeding bij ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Verzoek van het lid Marijnissen om reactie op het bericht van FNV.nl d.d. 3 juli 2017 Werkgevers ondermijnen verbeteringen in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data