Debat geweest
8 februari 2017 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 8 februari 2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 8 februari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

15
16
26
Antwoorden op vragen commissie over startstreepmutaties naar aanleiding van de brief van 26 oktober 2016 ter beantwoording van vragen van de commissie over de brief van 13 juni 2016 betreffende een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht ‘CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht’ (Kamerstuk 34 104, nr. 142)

Te behandelen:

30
Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten (Kamerstuk 29477-397)

Te behandelen:

31
Verzoek van Nationaal Comité 4 en 5 mei aan vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een delegatie samen te stellen voor de Nationale Herdenking 2017
33
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van VWS - februari 2017
34
Verzoek om stand van zaken n.a.v. de toezegging van de staatssecretaris van VWS om een onderzoeksadvies te vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over (de willekeur aan) huidige leeftijdsgrenzen.

Te behandelen:

35
Verzoek van het lid Voortman om rappel i.v.m. toezending van tijdens het AO Omgang met informatie door overheden d.d. 7 september 2016 toezegde onderzoek van de Auditdienst Rijk op het verslag van het Directeurenoverleg Alcohol van 7 maart 2008

Te behandelen:

36
Verzoek van het lid Dik-Faber om een reactie op brief van Alzheimer Nederland Gooi en omstreken d.d. 26 januari 2017 inzake problematiek bij begeleiding thuiswonende mensen met dementie.

Te behandelen:

43
Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren wanneer de beleidsreactie inzake Maatwerkprofiel Gehandicaptensector de Kamer zal bereiken.

Te behandelen: