Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

8 februari 2017
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Fiche: Mededeling oprichting Europees Solidariteitskorps

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Lijst met EU-voorstellen VWS - februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet afbreking zwangerschap houdende het mogelijk maken van de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag van de zesjaarlijkse OESO Health Ministerial in Parijs en van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos (WEF)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Werkplan IGZ 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Borging richtlijnen infectiepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanwijzing over de personele eisen die gesteld worden aan het verkrijgen van een beschikbaarheidbijdrage voor Spoedeisende Hulp (SEH)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verzamelbrief: rapportages in het kader van het programma Zinnige Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Meldmaand vervalste medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  De voorgenomen fusie tussen Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Betrokkenheid ouderenbonden bij het beschikbaar stellen van informatie over gordelroosvaccinatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Blootstelling ESBL-producerende bacteriën via de consumptie van vlees

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 januari 2017, over het bericht ‘Schippers wil abortuscijfer omlaag hebben’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2016, over het bericht ‘Kinderen in de jeugdzorg komen in de knel na hun achttiende’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitgave “Gezondheid! Daar kun je wat van maken”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  VWS-bijdragen Nationaal Holocaust Museum (NHM) i.o. en Namenwand

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bekostiging Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Recente versie van het rapport ‘zelfstandige bevoegdheid t.a.v. voorbehouden handelingen voor de hbo-opgeleide verpleegkundige’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  9e voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Zorg bereikt veel psychiatrische patiënten niet’ uit Trouw (16 januari 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  CBS-onderzoekrapport “Kwantitatief onderzoek verandering in eigen bijdrage langdurig zorggebruikers”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uiterlijke termijnen voor facturatie bijdrage Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Rapport ACM Toetredings- en groeidrempels zorgverzekeringsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antwoorden op vragen commissie over startstreepmutaties naar aanleiding van de brief van 26 oktober 2016 ter beantwoording van vragen van de commissie over de brief van 13 juni 2016 betreffende een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2017 en reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 april 2016, over het bericht ‘CODE ORANJE: door bezuiniging kabinet staan 10.000 banen in verpleeghuizen op de tocht’ (Kamerstuk 34 104, nr. 142)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Barcodering primaire verpakking geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Samenwerking advisering vaccinaties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie over Voortgang Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten (Kamerstuk 29477-397)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van Nationaal Comité 4 en 5 mei aan vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een delegatie samen te stellen voor de Nationale Herdenking 2017

 32. 32

  Rapport Bekostiging van de curatieve geestelijke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek om stand van zaken n.a.v. de toezegging van de staatssecretaris van VWS om een onderzoeksadvies te vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving over (de willekeur aan) huidige leeftijdsgrenzen.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Voortman om rappel i.v.m. toezending van tijdens het AO Omgang met informatie door overheden d.d. 7 september 2016 toezegde onderzoek van de Auditdienst Rijk op het verslag van het Directeurenoverleg Alcohol van 7 maart 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Dik-Faber om een reactie op brief van Alzheimer Nederland Gooi en omstreken d.d. 26 januari 2017 inzake problematiek bij begeleiding thuiswonende mensen met dementie.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Van der Staaij om een reactie op de actie 'www.nietstiekembijdementie.nl.'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Rutte om een reactie op de aangeboden petitie 'Meer aandacht voor endometriose' door het Endometriose Platform

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van het lid Bergkamp om uitbreiding van het AO Ouderenmishandeling d.d. 8 februari 2017 met een halfuur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van het lid Keijzer om een stand-van-zakenbrief m.b.t. aangehouden motie disfunctionerende bestuurders in ouderenzorg en gehandicaptenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek om een stand van zaken brief van het kabinet over de uitvoering van de backpay kwestie te ontvangen voor donderdag 16 februari 12:00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om brief (31996- 73) Plan van Aanpak Psychofarmaca aan het algemeen overleg Verpleeghuiszorg d.d. 8 februari 2017 toe te voegen.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Bewindspersoon verzoeken de Kamer te informeren wanneer de beleidsreactie inzake Maatwerkprofiel Gehandicaptensector de Kamer zal bereiken.

  Te behandelen:

  Loading data