Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

19 januari 2017
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  19-01-2017 Inbreng verslag Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (TK 34626)
  19-01-2017 Inbreng verslag Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (TK 34635)
  19-01-2017 Inbreng verslag Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (TK 34633)
  23-01-2017 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien”
  02-02-2017 Procedurevergadering
  08-02-2017 Algemeen overleg Beleidsdoorlichting burgerschap, BRP en reisdocumenten
  15-02-2017 Gesprek met de CTIVD over het Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
  15-02-2017 Verzamel algemeen overleg
  16-02-2017 Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Algemeen overleg Discriminatie
 3. 3

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Toezegging inzake beleid gemeenten bij verzoeken tot berging vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending van de uitkomsten van de verkenning naar de vormgeving van een Voorziening Veilig en Integer Bestuur voor politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Eindrapportage Werkplaats 'MaakdeBuurt'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitstelbrief inzake Toezeggingen aanbesteden en inspectietoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nadere antwoorden op vragen commissie over de toepassing van artikel 68 Grondwet (Kamerstuk 28 362, nr. 8)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stembiljet voor Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar aanleiding van de wetsevaluatie (Evaluatiewet WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding advies ‘Eerst de politiek, dan de techniek' van Rfv

 15. 15

  Fiche: Europees actieplan tegen (reis)documentenfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Yücel en Van Tongeren tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek petitieaanbieding inzake wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut (TK 34508)

  Te behandelen:

  Loading data