Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

24 januari 2017
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.P.G. (Remco) Bosma (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • K. Verhoeven (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • J.H. Geselschap (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Nationale Voedseltop 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging voor werkbezoek aan boerderij m.b.t. belang van koudmerken koeien

 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kabinet wist al op 7 juli van afwijzing fosfaatplan’ (Kamerstuk 34532, nr. 96)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Maatregelenpakket fosfaatreductie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Toezegging over arresten van het Europese Hof van Justitie over gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Criteria hormoonverstorende stoffen inzake de Europese Gewasbeschermings- en Biocidenverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 december 2016, over de gang van zaken rond het voorstel van de Europese Commissie voor criteria voor hormoonverstoorders en het bericht dat uit uitgelekte notulen van de Commissie blijkt dat het voorstel is aangepast ten behoeve van de op stapel staande vrijhandelsverdragen met Amerika en Canada

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoering motie van het lid Dijkgraaf c.s. over de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 102)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending rapport van de evaluatie van de Regeling Brede weersverzekering (BWV) voor schade aan gewassen door ongunstige weersomstandigheden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over het arrest van de Hoge Raad van 16 december 2016 over de Wet verbod pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitvoering motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een nader schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (Kamerstuk 28 286, nr. 878)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Mededeling EU toetreding tot de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over e-CMR als alternatief voor AGR/GPS-plicht voor export

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken omtrent vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nahang Besluit van 8 december 2016 houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 98)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van Economische Zaken een te reactie vragen op het onderzoek van Hanekamp, Crok en Briggs betreffende een onafhankelijke ammoniakreview alsook de onderzoekers op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  BOR-notitie "Herijkte plan van aanpak ‘NVWA 2020’

 22. 22

  Evaluatierapport Regeling jonge landbouwers

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken mestbeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Percentages verplichte mestverwerking 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Mestverwerkingspercentages

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 12 en 13 december 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Ouwehand een reactie te vragen aan de staatsecretaris van EZ op een rapport over bijensterfte: Wood, Thomas; Goulson, Dave 2017: “The Environmental Risks of neonicotinoid pesticides: a review of the evidence post-2013”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  (Dertigleden)debatten

   
  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
  2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
  6. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
  8. Debat over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
  9. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
  10. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (staatssecretaris EZ)
  11. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
  12. Debat over mijnbouw (Van Tongeren) (minister EZ)
  13. Debat over het toekomstig energiebeleid  (Van Tongeren) (minister EZ)
  14. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (staatssecretaris EZ)
  15. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Vos) (minister EZ)
  16. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (minister EZ)
  17. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer in Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  18. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
  19. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
  20. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
  21. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
  22. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 33. 33

  Lijst van commissieactiviteiten Economische Zaken tot aan verkiezingsreces

 34. 34

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Overzicht interparlementaire EU-bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets ten aanzien van Voorstel van wet van het lid Smaling tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet teneinde het groepsverbod niet voor regionale netbeheerders te laten gelden (Kamerstuk 34 560)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag Energieraad 5 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Evaluatie SDE+

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toetsen ACM en SodM bij wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verlengingsregeling horizon subsidiemodules voor energie-innovatie en indirecte emissiekosten ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitstel BNC-fiches Winterpakket Energie Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluatie salderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Uitvoering van de motie van het lid Jan Vos over een verhoogd SDE+-tarief voor kleinschalige windprojecten (Kamerstuk 31239, nr. 229)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Overzicht methaanemissies door olie- en gasindustrie

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 november 2016 over aardbevingsschade in Emmen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitstel reactie op motie Smaling en Jan Vos over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Besluit Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van netversterking Marnezijl

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Van Tongeren om een reactie te vragen aan de minister van economische zaken op het voorstel om te experimenteren met een nationale CO2 prijs

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Behandelvoorstel en tussenrapportage Tweede winterpakket Energie-Unie

 54. 54

  Tweede Monitor Vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Conceptbeantwoording op de consultatie van de Europese Commissie over de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Reactie op motie van het lid Van Tongeren c.s. over een top tien-positie op de index voor sociaal ondernemerschap (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 47)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Evaluatie Winkeltijdenwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Fiche: Mededeling de toekomstige leiders van Europa: het starters- en opschalingsinitiatief

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Ontwikkelingen op de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Toezending rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Privacy Impact Assessment startarchitectuur eIDAS

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag van de Telecomraad van 2 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Toekomst onderzoek nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Vervolg kabinetsreactie op rapport tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Bevindingen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer inzake het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Rapport van de Algemene Rekenkamer "Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld"

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verzoek van het lid Geurts, namens het lid Agnes Mulder, om het algemeen overleg over de situatie bij het Europees Octrooibureau (9 februari 2017) om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Ontwikkelingen omtrent snel internet in het buitengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verkenning digitale connectiviteit

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Voorkomen van ongewenste overstap zakelijke abonnees ("slamming")

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 en uitvoering Urgenda-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven