Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

8 februari 2017
10:15 - 12:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • R.E. van der Linde (VVD)
 • J. Houwers (Houwers)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • B. Visser (VVD)
 • R. van der Velde (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Klaver, Kuiken, Roemer, Van Veldhoven en Dik-Faber houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Verslag schriftelijk overleg over het Besluit milieueffectrapportage (implementatie herziening mer-richtlijn)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg Subsidieregeling Fietsersbond 2017

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  ILT-onderzoek Verbeteringen in het prestatiegericht onderhoud door ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet, onteigening

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Grondstoffenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  IAEA rapport INSARR-missie bij de Hoge Flux Reactor en informatie over lopende onderzoeken bij de onderzoekslocatie in Petten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Startbeslissing ‘Integrale verkenning Ravenstein-Lith’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport “De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2015”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport “Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2015”

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2016, over het bericht ‘Extra geld nodig onderhoud dammen en stuwen’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  EU-voorstellen week 3-4

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Mededeling Ecodesign werkplan 2016-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche: Mededeling EU strategie voor coöperatieve intelligente transportsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Grote projecten IenM

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging. 
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten
  Besluit: Het verzoek van het Presidium aan de commissie om na te gaan of debatten te kunnen worden afgevoerd, samengevoegd, op commissieniveau kunnen worden afgedaan, etc. doorgeleiden naar de aanvragers van de onderstaande debatten die niet bij de procedurevergadering aanwezig waren. Dit in het kader van het streven van het Presidium om bij het aantreden van de nieuwe Kamer geen debatten meer op de langetermijnagenda te hebben staan (schone lei).
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  • Debat over het kernafval in Petten
   Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
  • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
  • Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 januari 2017.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
    
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 18 januari 2017)
   Eerste spreker: het lid Remco Dijkstra (VVD)
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 26 januari 2017)
   Eerste spreker: het lid Smaling (SP)
  • VAO Scheepvaart(AO d.d. 2 februari 2017)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
  • VSO Subsidieregeling Fietsersbond (34 550-XII, nr. 68)
   Eerste spreker: het lid Visser(VVD)
 21. 21

  Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken het evaluatierapport van het gebiedstafelproces A16 Rotterdam aan de Kamer te doen toekomen, inclusief een reactie van de minister waarin zij aangeeft hoe zij met de aanbevelingen uit het rapport omgaat

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel AO Leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66): verzoek om een reactie op het bericht ‘Brussel ongerust over Nederlandse luchtkwaliteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Leenders (PvdA): organiseren van een rondetafelgesprek over de situatie bij Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging Parliament of Malta voor vergadering van voorzitters van commissies voor Economische en Milieu Zaken d.d. 6-7 april 2017