Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

7 juli 2016
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt *) en gewijzigde aanvangstijd 11.00 uur i.p.v. 11.30 uur.

Bijlagen

Deelnemers

 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • I.S.H. de Caluw√© (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  08-09-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  22-09-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  06-10-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  27-10-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  10-11-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  24-11-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  08-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
  22-12-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
  Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
  Algemeen overleg Actieplan open overheid 2016-2017
  Algemeen overleg Verkiezingsaangelegenheden
  Algemeen overleg Sociaal domein
  Algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)
  Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
  Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
  Algemeen overleg Evaluatie uitwerking raadgevend referendum
  Algemeen overleg Openbaar Bestuur
  Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
  Verzamel algemeen overleg (Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers)
  Gesprek Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
  Gesprek Jaarverslag 2015 van Referendumcommissie
 3. 3

  Afschrift van het Koninklijk besluit houdende een tijdelijke voorziening voor de periode dat dr. R. H.A. Plasterk niet in staat is zijn taak als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit te oefenen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een openbare consultatie in het kader van de herziening van het Europees Interoperabiliteitskader

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitkomst verkenning maatschappelijke bank

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede voortgangsrapportage Agenda Lokale Democratie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verkenning expliciteren verbod van discriminatie op grond van genderidentiteit en genderexpressie in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Hervorming gemeentelijk belastinggebied

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel informatie over de resultaten van het vervolgonderzoek naar de kosten van het reisdocumentenproces bij gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vervolgnotitie van de aanjager Hans Spigt met zijn bevindingen over nieuwe activiteiten van overheidssectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel kabinetsreactie op de motie Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving (Kamerstuk 29279, nr. 259)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State

 16. 16

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding evaluatieverslag van Referendumcommissie over het raadgevend referendum van 6 april 2016

 18. 18

  Onderzoek naar klokkenluidersregelingen binnen lokale overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkbezoek AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Digitale Infrastructuur (Kamerstuk 26 643, nr. 373)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Initiatiefnota "lobby in daglicht"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkbezoek aan Estland

  Te behandelen:

  Loading data