E-mailprocedure : Verzoek voor een aanvullende vraag op de reeds gevraagde brief inzake IORP-richtlijn

De vergadering is geweest

1 juli 2016
12:00 uur
Van: Commissie SZW
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 15:50
Aan: GC-Commissie-SZW
Onderwerp: E-mailprocedure: verzoek lid Krol voor een aanvullende vraag op de reeds gevraagde brief inzake IORP-richtlijn: uw reactie uiterlijk vrijdag 1 juli 12.00 uur
 
Geachte (plv) leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
 
Onderstaand treft u aan een voorstel van het lid Krol om aanvullend op de reeds gevraagde brief (inzake de IORP-richtlijn) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid exact (tot op detailniveau) aan te laten geven op welke punten de Richtlijn afwijkt van bepalingen in de Pensioenwet.
 
Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 1 juli a.s. om 12.00 uur  of u met het voorstel van het lid Krol  kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
Met vriendelijke groet,
Marc Esmeijer
Adjunct-griffier commissie SZW
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Van: Brink van den D.
Verzonden: donderdag 30 juni 2016 15:20
Aan: Post H.; Esmeijer M.E.; Commissie SZW
Onderwerp: Aanvullend verzoek ten aanzien van gevraagde brief over de IORP-2 richtlijn
 
Geachte commissieleden,
 
Henk Krol stelt voor Staatssecretaris Klijnsma aanvullend te verzoeken in de reeds gevraagde brief over de IORP-2 richtlijn
exact (tot op detailniveau) aan te geven op welke punten de Richtlijn afwijkt van bepalingen in de Pensioenwet.
 
Met vriendelijke groet,

David van den Brink
Beleidsmedewerker
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek voor een aanvullende vraag op de reeds gevraagde brief inzake IORP-richtlijn

    Te behandelen:

    Loading data