Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

7 december 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L. Ypma (PvdA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De voorzitter wenst de nieuwe plv. griffier mw. Harmanda Post alle succes toe.

 3. 3

  Consultaties Europese Commissie weesgeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging - Verzamelwet Zvw 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet (Zvw) 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  SER advies over werken met een chronische ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel economische missie India/Verenigde Arabische Emiraten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over toegankelijkheid en de beperking op af te leggen kilometers met Valysvervoer voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek naar het vrijwillig eigen risico

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Informatiestatuut Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage Kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken bij de aanpak van ouderenmishandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag van een economische missie naar China van 25 tot en met 28 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Opdracht evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanwijzing verdaging besluitvorming over de inzet van het macrobeheersinstrument (mbi) voor medisch-specialistische zorg (msz) van het jaar 2014 te verplaatsten van einde 2016 naar uiterlijk 1 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Duiding van de effectiviteit van de ingezette financiële middelen van het programma Aanpak verspilling in de zorg, alsmede inzicht in de besparingsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken toegankelijkheid farmaceutische ANZ-zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapport: De medisch specialist en correct registreren, een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kinkhoestvaccinatie zwangeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Capaciteitsplan 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over Tariefregulering obstetrisch high care (Kamerstuk 29 248, nr. 293)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitbreiding hielprikscreening met alfa- en bèta-thalassemie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de oplossing en voorhang bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde instellingen (Kamerstuk 29 248 en 25 424, nr. 292)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over het nader standpunt health checks (Kamerstuk 32793, nr. 228)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nadere onderbouwing niet-juridisch verplichte ruimte artikel 6

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tweede monitor geneesmiddelen Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Woonzorg Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad op 8 december 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van de informele Gezondheidsraad van 3 en 4 oktober 2016 te Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken van de uitvoering van de motie Bergkamp/Koser Kaya over een integraal verbeterplan voor jongeren die geen opleiding volgen en inkomen en/of vast woonadres hebben (Kamerstuk 31839, nr.492)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om uitstel algemeen overleg Alcohol- en tabaksbeleid d.d. 15 december 2015 n.a.v. brief KH LegaL Advice (2016Z22484)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek aan de staatssecretaris van VWS om informatie over de status van de aangenomen gewijzigde motie van het lid Leijten m.b.t. het onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen (23235 nr. 171).

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om een afschrift van de reactie van de minister VWS en de staatssecretaris van I&M op de brief van Stichting Wemos d.d. 1 december 2016 (2016Z22955) over maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Het lid Leijten verzoekt om tijdige toezending, uiterlijk 8 december 16.00 uur, van nog te ontvangen stukken ten behoeve van het algemeen overleg PGB op 14 december a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Leijten om een reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december jl. inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Wolbert om een reactie op bericht in Medisch Contact uitkomst van CBS onderzoek dat de winst van zelfstandig werkzame arts in 2014 gestegen is ten aanzien van het jaar ervoor

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voor de volgende procedurevergadering zal het overzicht van nog te plannen algemeen overleggen worden geagendeerd