Debat geweest
7 december 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 7 december 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 7 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
De voorzitter wenst de nieuwe plv. griffier mw. Harmanda Post alle succes toe.
4
Wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp

Te behandelen:

14
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood in verband met de wijziging van de definitie van brood, de toepassing van de zoutnorm op brood en enkele technische wijzigingen

Te behandelen:

20
Aanwijzing verdaging besluitvorming over de inzet van het macrobeheersinstrument (mbi) voor medisch-specialistische zorg (msz) van het jaar 2014 te verplaatsten van einde 2016 naar uiterlijk 1 mei 2017

Te behandelen:

29
Antwoorden op vragen commissie over de oplossing en voorhang bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde instellingen (Kamerstuk 29 248 en 25 424, nr. 292)

Te behandelen:

37
Stand van zaken van de uitvoering van de motie Bergkamp/Koser Kaya over een integraal verbeterplan voor jongeren die geen opleiding volgen en inkomen en/of vast woonadres hebben (Kamerstuk 31839, nr.492)

Te behandelen:

38
Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Te behandelen:

40
Verzoek aan de staatssecretaris van VWS om informatie over de status van de aangenomen gewijzigde motie van het lid Leijten m.b.t. het onderzoek naar dochterondernemingen van zorginstellingen (23235 nr. 171).

Te behandelen:

41
Verzoek om een afschrift van de reactie van de minister VWS en de staatssecretaris van I&M op de brief van Stichting Wemos d.d. 1 december 2016 (2016Z22955) over maatregelen tegen hormoonverstorende stoffen.

Te behandelen:

42
Het lid Leijten verzoekt om tijdige toezending, uiterlijk 8 december 16.00 uur, van nog te ontvangen stukken ten behoeve van het algemeen overleg PGB op 14 december a.s.

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Leijten om een reactie op het bericht in de Destentor.nl d.d. 5 december jl. inzake het verschil in interpretatie van zorgverzekeraars wat vergoed wordt uit de basisverzekering

Te behandelen:

44
Verzoek van het lid Wolbert om een reactie op bericht in Medisch Contact uitkomst van CBS onderzoek dat de winst van zelfstandig werkzame arts in 2014 gestegen is ten aanzien van het jaar ervoor

Te behandelen:

45
Voor de volgende procedurevergadering zal het overzicht van nog te plannen algemeen overleggen worden geagendeerd