Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

12 oktober 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • M.J.J. Volp (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Geannoteerde agenda voor de informele EU-Gezondheidsraad op 3 en 4 oktober 2016 in Bratislava (Kamerstuk 21 501-31, nr. 416)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Handleiding EU-rapporteurschap

 4. 4

  Werkwijze opvragen restreint documenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbiedingsbrief bij derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg (Kamerstuk 34 333)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  34429 Tweede nota van wijziging inzake wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 mei 2016, over het bericht ‘Veel meer doden door Q-koorts dan gedacht’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport Movisie over cliëntondersteuning

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging onderzoeksprogramma Memorabel tegen dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  IGZ rapport van donor tot donorkind: ketenzorg en registratiesystematiek in de huidige Nederlandse fertiliteitsklinieken op orde

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van het CBS-onderzoek voor de begrotingsbehandeling van VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsvisie organisatorische en financiële inbedding cliëntvertrouwenspersoon in de zorg voor verstandelijk beperkte en psychogeriatrische cliënten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 september 2016, over het bericht "Tien procent Nederlanders mijdt zorg om financiële redenen"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ over het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek (Kamerstuk 29 323, nr. 101)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eindrapportage aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoeksrapport 'De Mededingingswet in de eerstelijnszorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport kostenveroordeling en griffierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie beleidsregel innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Opsporing familiaire hypercholesterolemie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Informatie over de ontwikkelingen in de bloedvoorziening van het afgelopen jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie advies Gezondheidsraad ‘Vaccinatie tegen gordelroos’

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel toezending evaluatierapport over de werking van de Embryowet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vruchtbaarheidsbijeenkomst 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzamelbrief september hoofdlijnen plannen koepels vernieuwing patiëntenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag 2015 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzamelbrief september voortgangsrapportage intensieve kindzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Verzamelbrief september onderzoek fysiotherapie door Zorginstituut Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzamelbrief september nieuwe ambulancehelikopter die vluchten uitvoert vanaf de Friese Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzamelbrief september kostenonderzoek BOPZ

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie inzake Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29 689, nr. 717)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Eindrapport Psychosociale gevolgen van abortus

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Diverse sportonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Consultatiepartijen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Subsidieverstrekking aan Stichting Fair Medicine

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie tweede tussenrapportage Aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie inzake Visitatierapport van het SCP en ABDTOPConsult “Versterken van de nieuwe koers”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoeken alcoholgebruik en Drank- en Horecawet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie IBO Gezonde Leefstijl

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener (Kamerstuk 34504, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Antwoorden op vragen commissie inzake de voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging (Kamerstuk 34 104 en 25 657, nr. 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tariefregulering obstetrisch high care

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Evaluatie onder consumenten over de in gang gezette acties met betrekking tot kostenbewustzijn in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Onderzoeksrapport Taakherschikking en kostprijzen in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Actieplan etikettering van levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de zout-, jodium- en kaliuminname in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Kwaliteit verpleeghuizen niet vrijblijvend

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Monitor bevolkingsonderzoek darmkanker 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanpak acute zorgketen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Nadere informatie uitwerking maatregel tegemoetkoming eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verantwoorde afbouw coulance-beleid controles PGB en reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 september 2016, over het bericht ‘Helft pgb-declaraties deugt niet’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beleidsreactie op het rapport weigeringsgronden pgb in Wmo 2015 en Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Stand van zaken Zorggroep Alliade en reactie op het verzoek van het lid Potters, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 september 2016, over de schandelijke PGB-fraude bij de instelling Woonfoyer

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Transparantie provisies vergelijkingssites en beter inzicht in contracteergraad zorgpolissen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmark

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Marktscan 2016 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  NZa-rapport collectiviteiten in de zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Informatie over toezegging toelichting over een plan van aanpak van GHB-gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  NZa rapport 'Zorgverzekeraars, controles en privacyvoorschriften'

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Rectificatie NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek om reactie op artikel op NOS.nl d.d. 10 oktober inzake Van Rijn passeert SVB en laat verzekeraars nieuwe pgb-site bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek van het lid Keijzer om de Algemene maatregel van bestuur die de toegankelijkheid ingevolge het Verdrag voor rechten van mensen met een handicap regelt z.s.m. aan de Kamer te doen toekomen.

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Dik-Faber op artikel NOS.nl d.d. 12 oktober 2015 inzake GGZ: wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg steeds langer

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek van het lid Dik-Faber om snelle toezending van toezegde brief over de landelijke inzet op ongeplande zwangerschappen en de financiering van Fiom en Siriz na 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek van het lid Wolbert om feitelijke vragen te stellen n.a.v. het rapport van de Gezondheidsraad inzake Onderzoek van de umc's sluit vaak niet aan op de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek van het lid Rutte om een nader verslag over het reeds plenair aangemelde wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis (34300)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verzoek om het onderwerp “Jeugdhulp Almere stopt: geen geld meer” te agenderen bij het Algemeen overleg Kindermishandeling/GIA (12 oktober, 13.30 – 17.00 uur), alsmede om de gevraagde brief tijdens de regeling van werkzaamheden (11 oktober jl.) per omgaande te ontvangen.

  Te behandelen:

  Loading data