Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 14 september 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 14 september 2016 - 10.15 - 11.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
EU-Delegates Portal

Details

Onlangs is de EU documenten-database Extranet - waartoe u als Kamerlid toegang heeft - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu).
Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 
8
Tweede nota van wijziging - 33506-10 (Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

Te behandelen:

9
Derde nota van wijziging - 33506-20 (Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

Te behandelen:

10
32399 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van het voorstel van wet, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Te behandelen:

42
Oplossing bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde instellingen, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen

Te behandelen:

51
Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van de Subsidieregeling donatie bij leven in verband met de verlenging van de werkingsduur en actualisering (Kamerstuk 28 140, nr. 94)

Te behandelen:

59
Reactie op de motie van het lid Klein over bevorderen dat een direct betrokken gezinsvoogd bij rechtszittingen aanwezig is en over de motie over het instellen van een eed voor medewerkers van de RvdK en GI’s

Te behandelen:

80
Reactie n.a.v. twee de ingediende moties van het lid Pia Dijkstra bij het VAO Risicoverevening/risicoselectie (Kamerstuk 29689, nrs. 746 en 747)

Te behandelen:

88