E-mailprocedure : Uitnodiging FNV Spoor en OR ProRail voor rondetafelgesprek Positionering ProRail

De vergadering is geweest

2 juni 2016
15:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Geachte leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
 
Tijdens de procedurevergadering van vanmorgen is besloten om in een e-mailprocedure een besluit te nemen over het verzoek van FNV Spoor en de Ondernemingsraad van ProRail om deel te nemen aan het rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016. Bij dat besluit is de griffie verzocht na te gaan in hoeverre het gebruikelijk is om een Ondernemingsraad voor een rondetafelgesprek uit te nodigen. In antwoord daarop stuur ik u onderstaande lijst door van rondetafelgesprekken in de Kamer waaraan ondernemingsraden deelnamen.
 
Ik verzoek u om uiterlijk morgen 15.00 uur te laten weten of u kunt instemmen met het verzoek van FNV Spoor en de Ondernemingsraad van ProRail om deel te nemen aan het genoemde rondetafelgesprek (graag een "allen beantwoorden" op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of met het verzoek is ingestemd*.
 
Mocht u besluiten FNV Spoor en de OR van ProRail toe te voegen aan het programma voor het rondetafelgesprek, dan zal het rondetafelgesprek worden verlengd met 45 minuten waarvan 15 minuten schorsing. Agendatechnisch is daartegen geen bezwaar.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Miguel Israel
 
 
Nummer   Soort Onderwerp Datum  
2015D15176

Convocatie commissieactiviteitConvocatie rondetafelgesprek Private equity22-04-2015 
2015D14459

Convocatie commissieactiviteitConvocatie rondetafelgesprek Medezeggenschap, Strategische agenda HO en Rendementsdenken op 29 april 201517-04-2015 
2015D07887

Convocatie commissieactiviteitConvocatie rondetafelgesprek Inbedding politieacademie in het politiebestel op 11 maart 201504-03-2015 
2013D15692

Convocatie commissieactiviteitConvocatie rondetafelgesprek Masterplan DJI 2013-2018 op 18 april 201315-04-2013  
2013D02644

Convocatie commissieactiviteitConvocatie rondetafelgesprek Wijziging van de Postwet op 31 januari 201324-01-2013 
2009D31620

Convocatie commissieactiviteitConvocatie hoorzitting / rondetafelgesprek Masterplan 2009-201423-06-2009
2009D26096

Convocatie commissieactiviteitConvocatie hoorzitting Thuiszorg/Meavita 5 juni 200928-05-2009


 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Verzoek tot deelname aan het rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016 (FNV Spoor en Ondernemingsraad ProRail)


2016Z10238 - Brief derden d.d. 25-05-2016
ProRail - Verzoek ondernemingsraad van ProRail om toelichting te mogen geven op standpunt m.b.t. voornemen kabinet om ProRail om te vormen tot publieke organisatie
 
Besluit: Agenderen voor een e-mailprocedure.

2016Z10219 - Brief derden d.d. 25-05-2016
FNV Spoor - Verzoek FNV Spoor tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016
 
Besluit: Agenderen voor een e-mailprocedure.
Noot: Indien de commissie de verzoeken wenst te honoreren, dient het rondetafelgesprek verlengd te worden. Agendatechnisch is daartegen geen bezwaar.

Programma rondetafelgesprek Positionering ProRail:

Blok 1: ProRail (10.00 - 10.30)
ProRail

Blok 2: Gebruikers (10.30 - 11.15 uur):
NS
FMN
Havenbedrijf Rotterdam
 
Blok 3: Betrokken organisaties (11.15 - 12.15 uur):
Rover
Maatschappij voor Beter OV
KNV
EVO
OR ProRail?
FNV Spoor?

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek FNV Spoor tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016

  2. 2

    Verzoek ondernemingsraad van ProRail om toelichting te mogen geven op standpunt m.b.t. voornemen kabinet om ProRail om te vormen tot publieke organisatie