E-mailprocedure : Verzoek aanbieding petitie over toegankelijk stemmen

De vergadering is geweest

30 mei 2016
16:00 uur
Van: Commissie BiZa
Verzonden: maandag 30 mei 2016 10:10
Aan: GC-Commissie-BiZa
Onderwerp: E-mailprocedure - Verzoek aanbieding petitie over toegankelijk stemmen.

 
Geachte leden van de commissie Binnenlandse Zaken,
 
Bij de staf van de commissie is onderstaand verzoek van mevrouw C. Loos ontvangen om op dinsdag 31 mei 2016 voorafgaande aan de stemmingen een petitie te mogen aanbieden.
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 30 mei 2016 te 16.00 uur kenbaar te maken (middels een reply op deze mail) of u in kunt stemmen met dit verzoek*.
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
 
Met vriendelijke groet,
Anke Jansen
Commissieassistent
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek Actiegroep Terug naar de bossen tot aanbieding petitie m.b.t. toegankelijk stemmen d.d. 31 mei 2016