E-mailprocedure : Omzetten AO Energieraad op 1 juni 2016 (ter voorbereiding van de formele Energieraad op 6 juni 2016) naar een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

27 mei 2016
10:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Van: Commissie EZ
Verzonden: woensdag 25 mei 2016 13:59
Aan: GC-Commissie-EZ
Onderwerp: [EMAILPROCEDURE] Omzetten AO Energieraad d.d. 1 juni naar SO
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
 
In uw procedurevergadering van 15 april 2015 is besloten* om ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad standaard via een e-mailprocedure te inventariseren of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze Europese Raden om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Hierbij leg ik u dan ook de vraag voor of u het algemeen overleg ter voorbereiding van de formele Energieraad (6 juni 2016), dat gepland staat op woensdag 1 juni 2016 van 11.30 tot 13.00 uur, wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Het tijdsschema voor een eventueel schriftelijk overleg ziet er als volgt uit:
 
Inbreng SO:                       maandag 30 mei 2016 13.00 uur.
Beantwoording kabinet SO:        uiterlijk woensdagmiddag 1 juni 2016
Vooraankondiging VSO:              regeling van werkzaamheden op dinsdag 31 mei 2016
Eventueel VSO:                           donderdag 2 juni 2016
Stemmingen moties:                  donderdag 2 juni 2016
 
Ik verzoek u mij uiterlijk vrijdag 27 mei 2016 te 10.00 uur te laten weten of u het algemeen overleg t.b.v. de formele Energieraad wenst om te zetten naar een schriftelijk overleg (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst**.
 
Met vriendelijke groet,
Joris Thomassen MSc
Adjunct-griffier vaste commissie voor Economische Zaken
------------------
*Besluitvorming procedurevergadering 15 april 2015: Voorstel werkwijze voor het desgewenst omzetten van een algemeen overleg ter voorbereiding van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad in een schriftelijk overleg.
Besluit: Direct na ontvangst van een geannoteerde agenda ten behoeve van een formele Energie-, Telecom- of Concurrentieraad wordt standaard via een e-mailprocedure geïnventariseerd of leden behoefte hebben om het algemeen overleg ter voorbereiding van deze formele Europese Raad om te zetten in een schriftelijk overleg. Daarbij wordt ter informatie voor het geval de commissie daadwerkelijk besluit tot omzetting in een schriftelijk overleg reeds het tijdpad toegevoegd (inbrengdatum schriftelijk overleg, beantwoording ministerie en uiterste datum waarop een mogelijk VSO incl. stemmingen dient plaats te hebben).
 
**Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Omzetten AO Energieraad d.d. 1 juni 2016 naar SO

    Te behandelen:

    Loading data