Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

9 juni 2016
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • A. van Miltenburg (VVD)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • J.G.P. Vermue (PvdA)
 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • M.R.J. Rog (CDA)
 • P.H. van Meenen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitvoering van het amendement van het lid Van Veen c.s. waarmee in 2016 eenmalig €10 miljoen wordt vrij gemaakt voor cultuur (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 118)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en advies versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke tentoonstelling en het gezamenlijk beheer van de portretten van Maerten Soolmans en van Oopjen Coppit door Rembrandt van Rijn; Parijs, 1 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel standvanzakenbrief inzake het programma cultuuronderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de brief van SKPOEL over de ongewenste effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) voor het primair onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de Stichting van het Onderwijs over de motie Rog (Kamerstuk 34300 VIII, nr. 132) over bovenwettelijke WW-uitkeringen in het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voorgenomen besluit om Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel schriftelijke reactie op brief van de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) met haar standpunt over de pilot diagnostische tussentijdse toets (DTT)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Standpunt evaluatie van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) over de periode 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2016 over examentrucjes bij de centrale examens Engels, Frans en Duits (havo en vwo)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nota n.a.v. het verslag Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Nota n.a.v. verslag en nota van wijziging inzake wetsvoorstel Aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Statistieken commissies 2015 (in besloten deel)

 22. 22

  Rondetafelgesprek De toekomst van het kleuteronderwijs en het onderwijs aan het jonge kind (in besloten deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkbezoek buitenland (besloten deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Passend onderwijs (besloten deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

  Ter informatie:

  Te agenderen debatten (totaal 76 op de lijst)
  36. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
  39. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (staatssecretaris OCW; in afwachting van monitor Plaatsingswijzers, juni)
  40. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (minister OCW)
  50. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (staatssecretaris OCW)
  52. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (minister OCW)

   
  Te agenderen dertigledendebatten (totaal 27 op de lijst)
  16. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (staatssecretaris OCW) (eerst rondetafelgesprek plannen)
 26. 26

  Stand van zaken ROC Leiden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanpassingswet studiefinanciering BES (34 331)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Het onderzoek van Ronald Buitelaar naar het mislukken van de operatie Zadkine-Albeda in Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Suggesties voor onderwerpen ARK-rapportages over het jaar 2016

  Tijdens de briefing door de Algemene Rekenkamer op 25 mei jl. over het OCW-jaarverslag 2015 zijn de onderstaande mogelijke onderwerpen genoemd voor ARK-rapportages over het jaar 2016: 
  • Sorteren de beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken voldoende effect (effectiviteit van beleidseffect-onderzoeken; te omvangrijk en arbeidsintensief opgezet?)
  • Bestemmingsreserves onderbrengen bij schatkistbank?
  • Huisvesting mbo en ho (ARK komt binnenkort met onderzoek)
  • Vervangingsfonds en Participatiefonds
  • Herhaling van ARK-onderzoek is basisonderwijs klaar voor passend onderwijs (hoe ver zijn we, wat is netto effect, ook financieel gezien, zijn kosten niet toegenomen?)
  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering, alwaar een selectie kan worden gemaakt.