Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 26 oktober 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 26 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 12 oktober 2016 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
Reactie van de Algemene Rekenkamer op onderdeel M van de nota van wijziging op de Comptabiliteitswet 2016

Te behandelen:

5
6
Stukken pakket Belastingplan 2017

Te behandelen:

11
Uitstel aanlevering van de brief, de stukken en de bijlagen ten behoeve van het AO Voortgangsmonitor Investeringsagenda Belastingdienst op 13 oktober 2016

Te behandelen:

20
Bespreking eindrapport Evaluatie Regeling Grote Projecten

Details

  • Conform het Werkprogramma Rijksuitgaven 2014-2017 heeft de commissie Financiën de Regeling Grote Projecten door een onafhankelijk onderzoeksbureau laten evalueren. In de procedurevergadering van 28 september 2016 heeft de begeleidingscommissie, bestaande uit de leden Aukje de Vries (VVD) en Ronnes (CDA), het eindrapport van de evaluatie aan de commissie Financiën aangeboden. Het rapport bevat een aantal aanbevelingen om de regeling op onderdelen te wijzigen.
  • In de procedurevergadering van 28 september 2016 is besloten het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) om een stafnotitie te vragen en mede aan de hand van die notitie te besluiten welke aanbevelingen de commissie Financiën overneemt (zie stafnotitie hieronder).
  • Dit agendapunt is aangehouden in de procedurevergadering van 12 oktober 2016.
  • Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte aan het slot van de procedurevergadering.

Te behandelen:

21
Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

22
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
24
Aandachtspuntenbrieven van de Algemene Rekenkamer ten behoeve van de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2017:

Te behandelen:

25
Jaarverslag 2015 van de Europese Rekenkamer
26
Rapport van de Europese Rekenkamer "Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten - lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken"
27
Staf/BOR-notitie - Nieuwe versie conceptbrief aan de minister van Financiën over evaluatie beleidsdoorlichtingen 2015-2016
28
40
Voorstel Aukje de Vries (VVD) voor een rondetafelgesprek over het tegengaan van terrorismefinanciering
41
Voorstel om een gesprek te organiseren met Dennis Botman, de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Griekenland

Details

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot:
In de rondvraag van procedurevergadering van 12 oktober 2016 is op voorstel van de heer Merkies (SP) gesproken over zijn voorstel om een gesprek te organiseren met Dennis Botman, de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Griekenland.  De commissie stond in beginsel positief tegenover het organiseren van een gesprek, maar wilde een dergelijk gesprek wel enigszins verbreden. De heer Merkies is verzocht zijn voorstel verder uit te werken (o.a. aanleiding, doel, timing, koppelen aan de volgende IMF-voortgangsrapportage). De heer Merkies zal in de procedurevergadering zijn gewijzigde voorstel mondeling toelichten.
42
Verzoek AVROTROS - Redactie Opgelicht tot aanbieding petitie voor invoering van naam/bankrekeningnummer-controle bij banken d.d. 8 november 2016
43
Rondvraag