Debat geweest
14 september 2016 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 14 september 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 14 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 juli 2016 wordt vastgesteld.
15
Aangehouden brief met informatie over de financiering van de eindberging van radioactief afval (COVRA)

Te behandelen:

29
Afschrift van de reactie op de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) brief over de gevolgen van de invoering van de Europese hypothekenrichtlijn (MCD) voor de financiering van private beleggers

Te behandelen:

36
Reactie op verzoek commissie inzake vragen over meerderjarige pleegkinderen die als toeslagpartner pleegouder worden gezien door Belastingdienst

Te behandelen:

38
Position paper van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) ten behoeve van de expertmeeting met het onderwerp ‘Fiscale constructies’

Te behandelen:

40
Toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Te behandelen:

43
Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

45
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
47
Aanbod Europese Rekenkamer om een technische briefing te verzorgen over het Jaarverslag 2015
48
Rapport Europese Rekenkamer "Uitvoering van de EU-begroting via financieringsinstrumenten - lessen die uit de programmeringsperiode 2007-2013 moeten worden getrokken"
50
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Details

Besluit: Het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer kan plaatsvinden op dinsdag 25 oktober 2016 tussen 17.00 tot 18.30 uur. Locatie: Tweede Kamer. De staf inventariseert mogelijke agendapunten, waarna in overleg met de Algemene Rekenkamer de agenda wordt vastgesteld.
53
Aanbod besloten technische briefing over Rekenkamerrapport "Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011-2016"

Details

Besluit: De commissie gaat graag in op het aanbod van de Rekenkamer. Besloten wordt een besloten technische briefing te organiseren ná de algemene financiële beschouwingen (AFB). 
Noot:
  • De Algemene Rekenkamer is voornemens het onderzoeksrapport naar de bezuinigingspakketten van de afgelopen kabinetten – Kosten en opbrengsten van saldoverbeterende maatregelen 2011-2016 – op 3 oktober 2016 te  publiceren.
  • Globale opzet van dit onderzoek:
    • De afgelopen jaren zijn verschillende omvangrijke bezuinigingspakketten afgekondigd met als doel de overheidsfinanciën op orde te brengen. Bijna zes jaar na de eerste overeengekomen maatregelen van het kabinet-Rutte/Verhagen en bijna vier jaar na het aantreden van het kabinet-Rutte/Asscher hebben we bekeken of deze bezuinigingen zijn gerealiseerd en welk effect ze hebben gehad.
    • In het rapport worden de cijfers belicht, de mate waarin de bezuinigingsdoelen gehaald zijn, het effect op de overheidsfinanciën, ook in het licht van de Europese begrotingsnormen, en de economische en maatschappelijke effecten.
    • De minister van Financiën zal namens het kabinet bestuurlijk op de conclusies en aanbevelingen reageren.
54
Artikel 13-conferentie; 16-18 oktober 2016 te Bratislava
57
58
Uitnodiging Europees Parlement, namens de commissie voor de begrotingscontrole (CONT), voor interparlementaire commissievergadering "Towards better spending in shared management: a more cooperative model of parliamentary scrutiny" d.d. 8 november 2016
64
Aanpassing verspreiding wachtwoorden Delegates Portal

Details

Besluit: Aansluiten bij de technische briefing die op verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken voor de Tweede Kamer zal worden georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Noot:
Onlangs is de EU documenten-database Extranet - waartoe Kamerleden toegang hebben - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu).
Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het Centraal Informatiepunt (CIP) hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden.
67
Gesprek president Europese Centrale Bank (ECB) met leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer

Details

Besluit: Het gesprek met de president van de ECB, Mario Draghi, over het monetaire beleid van de ECB vindt plaats op woensdag 8 februari 2017 van 10.00 - 12.00 uur (zie ook de noot).
Noot:
Het gesprek is openbaar. Aan het gesprek nemen alleen leden van de commissie Financiën van de Tweede Kamer deel en slechts één lid per fractie. Enkele weken voorafgaand aan het gesprek zal een voorbereidend overleg met de deelnemende leden plaatsvinden.
68
Samenvoegen van het algemeen overleg IMF en het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 29 september 2016?

Details

Besluit: Het algemeen overleg IMF en het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op donderdag 29 september 2016 worden samengevoegd. Het overleg vindt plaats van 13.00-16.00 uur.
Noot:
Op donderdag 29 september a.s. was van 10.00-12.00 uur het AO IMF gepland en van 13.00-16.00 uur het AO Eurogroep/Ecofinraad. Vanuit het Ministerie van Financien is verzocht na te gaan of deze twee AO's kunnen worden samengevoegd.
69
Werkbezoeken aan de Nederlandsche Bank (DNB)

Details

Besluit: Besloten werkbezoeken aan De Nederlandsche Bank (DNB) plannen op maandag 15 mei 2017 van 15.00 tot 18.00 uur en op maandag 22 januari 2018 van 14.00 tot 17.00 uur.
71
Rondvraag