Debat geweest
13 december 2016 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vkc SZW d.d. 13 december 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 13 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
8
Onderzoek ingevolge de motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de capaciteit van de Inspectie SZW (Kamerstuk 34475 XV, nr. 9)

Te behandelen:

11
Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies (Kamerstuk 34 045, nr. 13) en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging (Kamerstuk 34 045, nr. 14)

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 november 2016, over buitenlandse financiering in relatie tot een moskee in Denemarken

Te behandelen:

20
Antwoorden op vragen commissie over onder andere Inspectie SZW rapport "SUWI dienstverlening en de governance SVB" (Kamerstuk 26 448, nr. 562)

Te behandelen:

25
Reactie op motie van het lid Van Laar c.s. over het invoeren van een kindgebonden budget in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34 550-IV, nr. 11) en motie van de leden Van Raak en Van Laar over vaststellen van het sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud (Kamerstuk 34 550-IV, nr. 9)

Te behandelen:

26
Antwoorden op vragen commissie over uitvoering van de motie van de leden Siderius en Van Weyenberg over kinderbijslag op de BES-eilanden (Kamerstuk 34 275, nr. 16)

Te behandelen:

27
Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht dat ING en andere grote bedrijven alle contracten met zzp’ers opzeggen en payrollers en detacheerders inschakelen

Te behandelen:

30
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 8 december 2016 (Kamerstuk 21 501-31, nr. 423)

Te behandelen:

32
Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Details

Besluit: Ter informatie
Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 
 1. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)
Plenaire debatten
 1. Debat over de kabinetsreactie op het IBO 'Zelfstandigen zonder personeel' (aangevraagd door het lid Voortman d.d. 6 oktober 2015)
 2. Debat over de ongelijkheid in Nederland (aangevraagd door het lid Klaver d.d. 15 december 2015)
 3. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen voor werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016)
 4. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (aangevraagd door het lid Yucel (PvdA) d.d. 25 mei 2016)
 5. Debat over discriminatie en racisme in Nederland Minister van VenJ samen met Minister SZW (aangevraagd door het lid Marcouch (PvdA)/Voortman (GL) d.d. 25 mei 2016),  is reeds ingepland voor Kerstreces (RvW 23 november 2016)
 6. Debat over de werking van de Wet Werk en zekerheid (aangevraagd door het lid Weyenberg (D66) d.d. 30 juni 2016)
 7. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (aangevraagd door het lid Heerma d.d. 6 september 2016)
 Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten
 1. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 26 januari 2016)
 2. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale Ombudsman over schuldhulpverlening (aangevraagd door het lid Schouten (CU) d.d. 17 mei 2016)
 3. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (aangevraagd door het lid Van 't Wout (VVD) d.d. 25 mei 2016)
 4. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval buiten de openbaarheid heeft gehouden (aangevraagd door het lid Moors (VVD) d.d. 9 juni 2016)
 5. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d 21 juni 2016)
 6. Dertigledendebat over de uitspraak van de minister-president over de Wet Werk en Zekerheid (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP d.d. 13 september 2016)
 7. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (aangevraagd door het lid Ulenbelt SP d.d. 1 november 2016)
 8. Dertigledendebat over het bericht dat beunhazen zich storten op de inburgeringsmarkt (aangevraagd door het lid Van Meenen D66. 22 november 2016)
VAO's
 1. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11, lid De Graaf),
33
Uitkomst email-inventarisatie: gesprek met de SER over de verkenning "Mens en digitale technologie" op woensdag 18 januari 2017, van 12.00 tot 13.00 uur

Details

Besluit: Gesprek plannen op 18 januari 2017, 12.00-13.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld:
           - Van Miltenburg (VVD)
           - Van der Ree (VVD)
           - Van 't Wout (VVD)
           - Vermeij (PvdA)
           - Yücel (PvdA)
           - Ulenbelt (SP) 
           - Heerma (CDA)
           - Van Weyenberg (D66)  
34
Uitkomst email-inventarisatie: gesprek met de SER over advies "Een werkende combinatie" op woensdag 18 januari 2017, van 13.00 tot 14.00 uur

Details

Besluit: Gesprek plannen op 18 januari 2016, 13.00-14.00 uur.
 • De volgende leden hebben zich aangemeld:
          - Van Miltenburg (VVD)
          - Yücel (PvdA)
          - Ulenbelt (SP)
          - Van Weyenberg (D66)  
35
Verzoek om het wetsvoorstel tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten in verband met een vereenvoudiging van de beslagvrije voet (Wet vereenvoudiging beslagvrije voet) (34628) toe te voegen aan de agenda van de procedurevergadering van 13 december 2016

Te behandelen: