Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vergadering is geweest

7 december 2017
10:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • L.M.C. Marijnissen (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over het Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Opleidingen publieke gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2015 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het Capaciteitsplan 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Taakherschikking in de ouderenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken brief over het (vervolg)traject MBO/HBO verpleging (nieuwe beroepsprofielen)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezeggingen naar aanleiding van plenair debat op 7 september 2017 over Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 ‘Opleidingen, Beroepenstructuur en Arbeidsmarkt’ van de VWS-begroting en de evaluatie van de registratiecommissies

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wob-verzoek TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanpak arbeidsmarkt zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Onderzoeksrapport 'Versterking opleiding verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) huisartsenzorg’

  Te behandelen:

  Loading data