Agendapunten

 1. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

  Te behandelen:

 2. Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid

  Te behandelen:

 3. Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg

  Te behandelen:

 4. Informatie over het Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1

  Te behandelen:

 5. Antwoorden op vragen van de commissie over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

  Te behandelen:

 6. Opleidingen publieke gezondheidszorg

  Te behandelen:

 7. Reactie op gewijzigde motie van de leden Kerstens en Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen (Kamerstuk 30 111, nr. 82)

  Te behandelen:

 8. Project Verpleegkundige topzorg Noord-Nederland

  Te behandelen:

 9. Jaarverslag 2015 Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV)

  Te behandelen:

 10. Arbeidsmarkt zorg: herstel na moeilijke jaren

  Te behandelen:

 11. Tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen

  Te behandelen:

 12. Kabinetsreactie op het tweede advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen en stand van zaken Zorgpact

  Te behandelen:

 13. Reactie op enquête SP fractie: de ziekenhuisverpleegkundige aan het woord

  Te behandelen:

 14. Stand van zakenbrief moties en toezeggingen (Voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op dit algemeen overleg.)

  Te behandelen:

 15. Gezamenlijke arbeidsmarktagenda ouderenzorg

  Te behandelen:

 16. Reactie op het Capaciteitsplan 2016

  Te behandelen:

 17. Taakherschikking in de ouderenzorg

  Te behandelen:

 18. Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen’

  Te behandelen:

 19. Reactie op verzoek commissie om een stand van zaken brief over het (vervolg)traject MBO/HBO verpleging (nieuwe beroepsprofielen)

  Te behandelen:

 20. Toezeggingen naar aanleiding van plenair debat op 7 september 2017 over Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

  Te behandelen:

 21. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting van artikel 4.2 ‘Opleidingen, Beroepenstructuur en Arbeidsmarkt’ van de VWS-begroting en de evaluatie van de registratiecommissies

  Te behandelen:

 22. Wob-verzoek TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

 23. Aanpak arbeidsmarkt zorg

  Te behandelen:

 24. Onderzoeksrapport 'Versterking opleiding verpleegkundig specialist (VS) en physician assistant (PA) huisartsenzorg’

  Te behandelen: