Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

16 maart 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.J. Duisenberg (VVD)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • H. Neppérus (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • V.A. Groot (PvdA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • W. Koolmees (D66)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 2 maart 2016 wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Behandelschema pakket Belastingplan 2017

  Besluit: Onderstaand behandelschema van het pakket Belastingplan 2017 wordt vastgesteld. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht te bevestigen dat het behandelschema geen knelpunten oplevert voor eventuele amenderingswensen van de Kamerleden.
  Noot:

  Behandelschema pakket Belastingplan 2017
  • Dinsdag 20 september; Prinsjesdag (week 38): indiening
  • Woensdag 28 september van 10:00-12:30 uur (week 39): besloten technische briefing
  • Woensdag 12 oktober 12:00 uur (week 41): inbrengdatum voor het verslag
  Herfstreces van 14 oktober t/m 24 oktober 2016
  • Dinsdag 25 oktober (week 43): nota naar aanleiding van verslag
  • Maandag 31 oktober van 11:00-19:00 uur (week 44): eerste wetgevingsoverleg, eerste termijn commissie
  • Donderdag 3 november (week 44): schriftelijke antwoorden n.a.v. het eerste wetgevingsoverleg
  • Maandag 7 november van 11:00-23:00 uur (week 45): tweede wetgevingsoverleg, eerste termijn regering en volledige tweede termijn
  • Dinsdag 15 en woensdag 16 november (week 46): plenaire behandeling
  • Donderdag 17 november (week 46): stemmingen

  De griffie plenair zal worden verzocht de plenaire behandeling van het Belastingplan op twee dagen te plannen: op de eerste dag de eerste termijn van de zijde van de Kamer en op de tweede dag het antwoord van de regering en de re- en dupliek.
 4. 4

  Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging Wft e.a. ter implementatie van richtlijn over kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet uitwerking Autobrief II

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wet aanpassing fiscale eenheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Kostenkaders DNB en AFM 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Reactie op FinTech-ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift antwoord Ministerie van Financiën op brief m.b.t. Belastingwet voorlopige aanslag d.d. 13 januari 2016

 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Bashir (RvW 16 februari 2016) over de conclusie van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad van 4 februari 2016 over box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek om toestemming voor het houden van een besloten technische briefing over ruling Ikea

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Spookbewoning: Verschillen tussen Basisregistratie Personen en feitelijke woonsituatie en gevolgen voor toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beleidsdoorlichting dienstverlening Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Proces van actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbieding rapport 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2014'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie Algemene Rekenkamer op verzoek tot advies over Voorontwerp voor een Klimaatwet

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  -
 21. 21

  Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 22. 22

  Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "De aanpak van intracommunautaire btw-fraude: er zijn meer maatregelen nodig"

 24. 24

  Focusonderwerp 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van de Voorzitterschapsconferentie over het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Pakket anti-belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Duur algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad

  Besluit: De duur van het maandelijkse AO Eurogroep/Ecofin Raad wordt verlengd van 2,5 uur naar 3 uur.
  Noot:
  Na afloop van het laatste AO is door enkele leden geopperd om de standaardduur van het AO met een half uur te verlengen.
 28. 28

  Fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen, FIN, week 7, 8, 9, 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Conceptverslag artikel 13-conferentie

  Besluit: In het conceptverslag wordt een verbetering aangebracht en het wordt vervolgens vastgesteld.
  Noot:
  Op 17 februari 2016 vond in het Europees Parlement in Brussel de Interparlementaire Conferentie over Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie plaats. Als parlement van het land dat het EU-Raadsvoorzitterschap bekleedt in de eerste helft van 2016, organiseerden de Staten-Generaal deze conferentie - gezamenlijk met het Europees Parlement - binnen het kader van de parlementaire dimensie van EU- voorzitterschap.
 31. 31

  Eerste aanvullende EU-begroting voor 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel Omtzigt (CDA) over hoorzitting ECB-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rondvraag

  -