Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

5 oktober 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • S. Belhaj (D66)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding rapport "Zeevervoer in de EU in woelige wateren: veel ondoeltreffende en niet-duurzame investeringen" van ERK

 3. 3

  Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de tweede termijn van het wetgevingsoverleg Trekkerkenteken om te zetten in een spoedig te plannen plenair debat

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Luchtvaartverdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Federale Regering van Oostenrijk; Willemstad, 7 maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Verenigde Staten van Amerika inzake de veiligheid van de burgerluchtvaart voor voorinspectie-operaties op de internationale luchthaven Koningin Beatrix op Aruba; Washington, 7 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie IBO Flexibiliteit in Infrastructurele Planning

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Meerjarenplan 2017-2021 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkprogramma van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) voor de periode 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rijksinstructie 39ste ICAO Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake beleidsdoorlichting artikel 17 luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Voortgang voldoende capaciteit Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Handhavingsrapportage Schiphol 2016-1

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Plan van aanpak Beleidsdoorlichting Hoofdstuk XII artikel 14, Wegen en Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nieuwe aanpak informatievoorziening verkeersongevallen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afbouw huidig alcoholslotprogramma en subsidie vorderingenonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek incomplete transacties en pilot enkelvoudig in- en uitchecken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over de eerste helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Klanttevredenheid Waddenveren 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang van de implementatie van de Nederlandse Maritieme Strategie (Kamerstuk 31409, nr. 121)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Uitrolstrategie ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken aanbesteding- en contracteringstrategie ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  5e Voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Veldman (VVD) om Actal voor het rondetafelgesprek over de AMvB's voor de Omgevingswet uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de minister om een brief te verzoeken waarin zij een aantal zaken in verband met de AMvB's voor de Omgevingswet in tabelvorm inzichtelijk maakt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezichtvisie IenM-Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsbesluit Verlengen Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en Nota van Antwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage Van Afval Naar Grondstof (VANG)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Gesprek met de Deltacommissaris

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  28e voortgangsrapportage (VGR28) over het programma Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Tiende voortgangsrapportage (VGR10) van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  30e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Exportondersteuning van de watersector

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  EU-voorstellen week 37-38

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda van de buitengewone milieuraad van 30 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag rapporteurs Single European Sky

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  Besluit: De commissiegriffie verzoeken in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om debatten en dertigledendebatten om te zetten in algemeen overleggen. Dit voorstel bespreken in een volgende procedurevergadering. De aanvragers van de debatten verzoeken deze procedurevergadering bij te wonen.

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
   De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5 oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over asbest
   Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
   Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  • Debat over het kernafval in Petten
   Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
  • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
  • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
    
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september 2016)
   Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 39. 39

  Voorstel van het lid Smaling (SP) om een vertegenwoordiger van Onderstroom uit te nodigen voor het rondetafelgesprek AMvB's Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van het lid Visser (VVD) om een reactie inzake het bericht 'Chemelot loost opnieuw omstreden stof in de Maas'

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van de leden Jacobi (PvdA), Van Helvert (CDA), Bruins (ChristenUnie) en De Boer (VVD) voor een rondetafelgesprek inzake Maritieme Strategie en de motie Jacobi over maritiem onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van de leden Jacobi (PvdA) en De Boer (VVD) om over de brief van de minister over certificering zeegaande zeilschepen een schriftelijk overleg te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van de leden Visser (VVD) en Van Helvert (CDA) om brief over Belgische investeringen in infrastructuur en over metingen VID inzake verkeersdrukte Brabant en gegevens hierover van provincie Brabant en RWS

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van de leden Van Helvert (CDA) en Bruins (CU) inzake de positionering van ProRail

  Te behandelen:

  Loading data