Agendapunten

 1. Aanbieding advies Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

 2. Aanbieding Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015

  Te behandelen:

 3. Antwoord op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen

  Te behandelen:

 4. Goede voorbeelden samenwerking scholen en musea

  Te behandelen:

 5. De verwerving van de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit

  Te behandelen:

 6. Stand van zaken moties en toezeggingen Bibliotheekwet

  Te behandelen:

 7. Kabinetsreactie op het briefadvies 'De waarde van creativiteit'

  Te behandelen:

 8. Aanbieding briefadvies "De waarde van creativiteit" van Awti en Raad voor Cultuur

 9. Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Te behandelen:

 10. Beleidsreactie op het inspectierapport "Zicht op de rijkscollectie" van de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

 11. Uitvoering van het amendement van het lid Van Veen c.s. waarmee in 2016 eenmalig €10 miljoen wordt vrij gemaakt voor cultuur (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 118)

  Te behandelen: