Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om spoedig mogelijk de 2de termijn van het algemeen overleg terrorismebestrijding te plannen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op het rapport over de zorgwekkende ontwikkeling dat er onvoldoende gemeld wordt bij Veilig Thuis als er minderjarigen betrokken zijn http://www.politieenwetenschap.nl/cache/files/56915bf15b980VK77.pdf
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie aan de minister van Veiligheid en Justitie op het pleidooi van het CBP voor meer budget
Brief lid / fractie
Download Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap
Brief lid / fractie
Download Verzoek om rondetafelgesprek over Wet Computercriminaliteit III
Brief commissie
Download Werkbezoek aan Griekenland en Macedonië van 25 t/m 29 februari 2016
Brief lid / fractie
Download Voortgangsrapportage rapporteurschap Slimme Grenzen januari 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie 21 januari 2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 21 januari 2016
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J over de periode 5 - 25 december 2015 (week 49-51)

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292)

Te behandelen:

6
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

Te behandelen:

8
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
33
Goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

Te behandelen:

34
Nadere toelichting op het amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat het al dan niet aansluitend ten uitvoer leggen van straffen geen invloed heeft op de totale detentieduur (Kamerstuk 34 086, nr. 11)

Te behandelen:

88
Verzoek om een reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op het rapport over de zorgwekkende ontwikkeling dat er onvoldoende gemeld wordt bij Veilig Thuis als er minderjarigen betrokken zijnhttp://www.politieenwetenschap.nl/cache/files/56915bf15b980VK77.pdf

Te behandelen:

90
Verzoek van het Presidium aan de vaste commissie voor VWS en voor VenJ om de mogelijkheden te onderzoeken van een algemeen overleg van bijzondere aard waarbinnen moties kunnen worden ingediend
94
Voorstel opzet rondetafelgesprek over de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 29279, nr. 284)
95
96
Voorstel van rijkswet van het lid Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet (Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren)

Te behandelen: