Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

21 januari 2016
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • M. Azmani (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • F. van Oosten (VVD)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • J. Recourt (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • M.J.J. Volp (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de op 28 juni 2006 te Wenen tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen (Pb EU L 292)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweede nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 9. 9

  Spoedeisende wetsvoorstellen (Veiligheid en Justitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel toezending brief inzake toezicht en handhaving in de openbare ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het WODC-onderzoek over de privacy van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsbrief over de uitvoering van de motie Dijksma tot invoering van een Nederlandse collectieve schadevergoedingsactie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel beantwoording Kamervragen n.a.v. Rapport Cie. Oosting

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het rapport 'Verkenning naar een landelijk klachtenloket voor sekswerkers'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport Onderzoekscommissie ontnemingsschikking en Rapport Erfgoedinspectie door de commissie Oosting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording Kamervragen n.a.v. Rapport Cie. Oosting en de Erfgoedinspectie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming voor deelname van de algemeen directeur Raad voor de Kinderbescherming aan het rondetafelgesprek over kindermisbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wob-verzoek ontslagcijfers politieambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzamelbrief Veiligheidsregio's en IFV

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het artikel "Maastricht had geen eerlijke kans op rechtbank”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede monitoringsrapportage arrondissementen Gelderland en Overijssel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Standpunt op het eerste rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderhandelingsresultaat Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afronding en borging Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang rijksbrede aanpak van fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang programma Versterking Prestaties Strafrechtketen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Privacy Voetbalvolgsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Heroriëntatie landelijke meldkamerorganisatie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Kabinetsstandpunt encryptie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgangsbrief economische veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  EU-pakket bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Nadere toelichting op het amendement van de leden Van der Staaij en Bisschop dat regelt dat het al dan niet aansluitend ten uitvoer leggen van straffen geen invloed heeft op de totale detentieduur (Kamerstuk 34 086, nr. 11)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanpak problematiek loverboys

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op ongevraagd advies Afdeling advisering Raad van State inzake sanctiestelsels (Stcrt. 2015, nr. 30280)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsregels Autoriteit persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het bericht dat het ziekenhuis Isala te Zwolle een vondelingenkamer opent

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Slachtofferbeleid en screening kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016, over de kwestie rond professor Maat

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitspraak Hoge Raad over verhoorbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voordracht kroonbenoeming van de heer E.S.M. (Erik) Akerboom als korpschef van politie

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afzondering en visuele schouw in vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Doorstroom startups in de zelfstandigenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoek naar de beleidstheorie van de Modernisering van Kansspelen en het opstellen van een evaluatiekader

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Continuering aanpak schijnhuwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op voorstellen vereniging EMDR Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Inventarisatie lijsten veilige landen van herkomst in andere lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op de brief van het BelangenOverleg Niet Justitiegebonden Organisaties (BONJO) inzake de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toelichting op het aantal Dublinclaims in 2014 en 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Publicatie Rapportage Vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Nederlandse inzet in Frontex-operaties in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het rapport 'Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek van het lid Van Klaveren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 december 2015, over verhoogde asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van het gesprek met de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking op 7 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van V&J over de periode 5 - 25 december 2015 (week 49-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  EU-voorstel: Mededeling modernisering auteursrecht COM (2015) 626 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  EU-voorstel: Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten COM (2015) 627 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Stand van zaken JBZ-dossiers Nederlands voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgang van het besluitvormingsproces rond de EU PNR-richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer inzake de PNR Richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verslag van de extra Raad Justitie en Binnenlandse Zaken gehouden in Brussel op 3 en 4 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Uitstel aanbieding BNC-fiche wijziging vuurwapenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Fiche inzake Doorgifte van persoonsgegevens uit de EU naar de VS na uitspraak HvJEU (Safe Harbour)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste kamer over EU-subsidiefraude en een Europees OM

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Uitstel aanbieding Kabinetsappreciatie grenzenpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Uitstelbericht aanbieding BNC-fiche modernisering auteursrecht COM (2015) 626

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Kabinetsappreciatie van de voorstellen van de Europese Commissie van 15 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Europees Grensbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Europees Migratiebeheer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 76. 76

  Voortgangsrapportage rapporteurschap Slimme Grenzen januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 25 en 26 januari 2016 in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Fiche: Richtlijn terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Fiche: Verordening portabiliteit online content

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Fiche: Mededeling EU Actieplan voor illegale handel in vuurwapens en explosieven

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Fiche: Richtlijn herziening van de vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Uitnodiging voor de welkomstreceptie in het kader van de Informele JBZ Raad op zondagavond 24 januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Werkbezoek aan Griekenland en Macedonië van 25 t/m 29 februari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzoek reactie aan de minister van Veiligheid en Justitie op het pleidooi van het CBP voor meer budget

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verzoek om een reactie van de minister van Veiligheid en Justitie op het rapport over de zorgwekkende ontwikkeling dat er onvoldoende gemeld wordt bij Veilig Thuis als er minderjarigen betrokken zijnhttp://www.politieenwetenschap.nl/cache/files/56915bf15b980VK77.pdf

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verzoek om spoedig mogelijk de 2de termijn van het algemeen overleg terrorismebestrijding te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek van het Presidium aan de vaste commissie voor VWS en voor VenJ om de mogelijkheden te onderzoeken van een algemeen overleg van bijzondere aard waarbinnen moties kunnen worden ingediend

 91. 91

  Technische briefing vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie over de gang van zaken rond het ICT-systeem RADAR

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Kabinetsreactie op het onderzoek "Status vermist. Op zoek naar een oplossing".

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 94. 94

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 29279, nr. 284)

 95. 95

  Verzoek om rapport "Leven bij Isis, de mythe ontrafeld" van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst te agenderen voor het algemeen overleg terrorismebestrijding (2e termijn).

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Voorstel van rijkswet van het lid Van Veldhoven tot regeling van de formulieren van afkondiging van wetten en rijkswetten en van kennisgeving door de Koning aan de Staten-Generaal van zijn besluit omtrent enig voorstel van wet of rijkswet (Rijkswet afkondigings- en kennisgevingsformulieren)

  Te behandelen:

  Loading data