Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 14 januari 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 14 januari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 16 december 2015 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
9
Besluit tot inwerkingtreding van artikel 37aa van de Wet waardering onroerende zaken in verband met een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde en enkele technische aanpassingen (Stb. 2013, 129)

Te behandelen:

13
Stand van zaken over het behalen van de doelstellingen die als voorwaarden waren gesteld voor uitkering van de laatste subtranche van één miljard euro behorende tot de eerste tranche van het Griekse leningenprogramma van het ESM

Te behandelen:

23
Reactie Nederland op de consultatie over de cumulatieve impact van wet- en regelgeving voor de financiële sector, de consultatie inzake gedekte obligaties in de Europese Unie en de consultatie Europese durfkapitaalfondsen en socialeondernemingsfondsen

Te behandelen:

32
Bespreking uitvoering werkprogramma Rijksuitgaven

Details

Hiervoor is aansluitend aan deze procedurevergadering een besloten vergadering gepland.
34
Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

35
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
36
Evaluatie Regeling Grote Projecten

Details

Besluit: De samenstelling van de begeleidingsgroep evaluatie Regeling Grote Projecten is conform het eerder genomen besluit tijdens de procedurevergadering van 16 december 2015 vastgesteld.

Noot: Tijdens de procedurevergadering van 16 december 2015 heeft de commissie dat aan de begeleidingsgroep evaluatie Regeling Grote Projecten de leden De Vries (VVD) en Ronnes (CDA) deelnemen. Tevens is besloten dat de leden van de commissie Financiën inventariseren binnen de eigen fractie of er nog belangstelling bestaat bij leden van een andere commissie met ervaring op het gebied van grote projecten.
 
 
40
Behandelvoorbehoud Europees depositoverzekeringsstelsel
45
Verzoek tot aanbieding petitie door de Vooruitgangspartij m.b.t. afkeuring door Tweede Kamer van de beursgang van ABN AMRO met gelijktijdige kwijtschelding van +/- 17 miljard euro aan eerder verleende staatssteun
46
Verzoek Claim Participants tot aanbieding zwartboek over renteswapleningen
47
Gesprek delegatie 19 parlementariërs uit Oost Java

Details

Besluit: Organiseren van een besloten gesprek op dinsdag 1 maart van 16.30 tot 18.00 uur.

Noot:
  • Van 29 februari tot en met 4 maart ontvangt PBLQ ROI (voormalig Rijksopleidingsinstituut) een delegatie van 19 parlementariërs uit Indonesië, in het bijzonder uit Oost Java, allen lid van de Commissie Begrotingszaken en Financiën. De delegatie zou graag een bezoek brengen aan de Tweede Kamer en een gesprek hebben met een aantal Kamerleden over de controlerende functie van de Kamer, het budgetrecht en belasting als inkomsten.
  • De leden Neppérus (VVD), Aukje de Vries (VVD), Nijboer (PvdA) en Groot (PvdA) hebben zich reeds aangemeld voor deelname aan het gesprek.
48
Debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken

Details

Besluit: Op voorstel van het lid Nijboer (PvdA) wordt het nog te plannen plenaire debat over fouten bij de herbeoordeling van derivaten door banken omgezet in een algemeen overleg.
49
Nieuwe adjunct-griffier commissie Financiën

Details

De voorzitter en de leden van de commissie heten Edward Elferink van harte welkom en wensen hem veel succes tijdens zijn detachering bij de Tweede Kamer.