Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 januari 2016
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • A. Bosman (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Reactie op het verzoek commissie over brieven over zienswijze herziening PAS en tussenrapportage Verkenning Engbertsdijksvenen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van een schriftelijk overleg over Evaluatie vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 193) en over een Advies Deskundigengroep pluimveeziekten over vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 194)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vogelgriepuitbraken in Frankrijk en de gevolgen hiervan voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Impact assessment in verband met mogelijke beperking import van genetisch gemodificeerde veevoeders en levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 december 2015 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzamelbrief inzake dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van de Landbouwwet en de Meststoffenwet (elektronisch verstrekken van gegevens) (STB. 2011, 626)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het bericht “Monsanto vervalst studies Roundup” en op bericht EFSA over glyfosaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Bgm) en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet (Ubm)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding gezondheidsraad briefadvies antibioticagebruik bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Exportkredietverzekeringen op megastallen in Oekraïne (MHP)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Natuurpact

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie Europese Commissie op vraag van het lid Dijkgraaf over natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Opheffing Dienst Landelijk Gebied, agentschap van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsdoorlichting artikel 18 Natuur en Regio

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op motie van het lid Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (Kamerstuk 34 300-VIII, nr. 52)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De staatssecretaris van Economische Zaken heeft laten weten dat de Landbouw- en Visserijraad van 25 januari 2016 komt te vervallen.

  Besluit: Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 20 januari 2016 van 11.00 tot 13.30 uur wordt geannuleerd. De voor dit algemeen overleg geagendeerde punten zullen worden geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 11 februari 2016 van 10.00 tot 12.30 uur.
  Besluit: Het algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen (oorspronkelijk gepland op 13 januari van 14.30 tot 17.30 uur) zal i.v.m. plenaire activiteiten worden verplaatst naar 20 januari 2016 van 10.00 tot 13.00 uur.
 20. 20

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)(Kamerstuk 34 350-XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nadere informatie over Besluit tot wijziging van Bgm en Ubm

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Leenders om een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het artikel uit Reformatorisch Dagblad „Gifmix op gensoja gevaar voor gezondheid”

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Lodders om de schriftelijke inventarisatie van vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 12 januari jl. over de situatie in de melkveehouderij naar aanleiding van de recente berichtgeving over de overschrijding van het fosfaatplafond niet op 13 januari 2016 te stellen maar op 20 januari 2016.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vergoeding van reis- en verblijfkosten voor leden van de Kamer die naar het buitenland reizen (Kamerstuk 34 183, nr. 36).

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Begrotingsmutaties ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2015 van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  (dertig leden) debatten

  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
  7. Debat over Groningen (Van Veldhoven)
  8. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren)
  9. Debat over Energie (Dik-faber)
  10. Debat over het bericht ‘Bedrijf betaalt rekening eerder, overheid steeds later’ (Graus)
  11. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
  12. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven)
  13. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren)
  14. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  15. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
  16. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat 64 hoogleraren willen dat kolencentrales sluiten (Van Tongeren)
  18. Dertigledendebat over de OECD studie van het Nederlands landbouwbeleid ‘Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in the Netherlands’ en de gevolgen voor het beleid (Geurts)
 27. 27

  Aanbod van de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken, dhr. Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitnodiging Artikel 13 conferentie op 16 en 17 februari 2016 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek, namens Groninger Gasberaad, tot aanbieding petitie voor een eerlijke definitieve waardevermeerderingsregeling d.d. 15 januari 2016

 31. 31

  Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel “Beter gas winnen dankzij CO2-opslag”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Jan Vos, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015, over ‘the Breakthrough Energy Coalition’ en het ‘Mission Innovation’-initiatief tijdens klimaatconferentie in Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage Borgingscommissie Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering diverse aangenomen moties in het kader van het wetsvoorstel STROOM

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Mogelijkheden van ondergrondse aanleg bij de nieuwe hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering motie van de leden Van Weyenberg en Van Veldhoven over uitfaseren van kolencentrales (Kamerstuk 34 302, nr. 99)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel toezending Energierapport

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche inzake Verordening betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van de Energieraad op 26 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Relevantie voor Nederland van het artikel van Weingarten et al. (Science vol 348 issue 6241) over waterinjectie en seismiciteit in de Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering van de motie van het lid Groot over een plan voor elektrisch rijden voor particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitvoering moties over het Dutch Venture Initiative (DVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Werken aan toekomstbestendige wetgeving: digitale platforms en de deeleconomie, waaronder particuliere verhuur aan toeristen (Airbnb)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitstel toezending informatie over het gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en WBSO

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toezegging (vertrouwelijk) tijdens technische briefing over kostentoerekeningssystematiek UPD

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Beleidsdoorlichting artikel 11 EZ-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitkomsten van de evaluatie Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 30 november en 1 december 2015 in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van de Telecomraad van 11 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding Actieprogramma regeldruk winkelambacht

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Najaarsrapportage regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgangsrapportage Gastvrijheidseconomie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  EU-voorstel: Mededeling Digitale overeenkomsten voor Europa COM (2015) 633

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  EU-voorstel: Richtlijn over bepaalde aspecten betreffende contracten voor de online- en andere afstandsverkoop van goederen COM (2015) 635 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  EU-voorstel: Richtlijn over bepaalde aspecten betreffende contracten voor de levering van digitale content COM (2015) 634 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Toezeggingen 2015 in dossier Nederlandse postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid Jan Vos om tijdens het rondetafelgesprek Gaswinningsbesluit op 18 januari 2016 de heer Jan de Jong (oud IG van SODM) van blok 2 'relevante instanties voor gaswinning' naar blok 1 'wetenschap' te verplaatsen en het Staatstoezicht op de Mijnen te verplaatsen van blok 1 'wetenschap' naar blok 2 'relevante instanties voor gaswinning'

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verzoek van het lid Graus om algemeen overleg te voeren met de minister van Economische Zaken over Post n.a.v. berichtgeving dat de Nationale Postcode Loterij, goed voor 10% van het pakketvolume van Sandd, voortaan haar bezorging door PostNL laat uitvoeren.

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Mulder de Minister van EZ te verzoeken om zo spoedig mogelijk de novelle bij het wetsvoorstel 34 041 ten aanzien van omgekeerde bewijslast de Kamer te doen toekomen zodat dit zoals eerder bepleit door de Minister in samenhang met de wijzigingen van de mijnbouwwet in het kader van het OVV-rapport, wetsvoorstel 34348, kan worden behandeld.

  Te behandelen:

  Loading data