Debat geweest
6 juli 2016 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VWS van 6 juli 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS van 6 juli 2016

Deelnemers


Agendapunten

11
Stand van zaken uitvoering moties m.b.t wetsvoorstellen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Kamerstukken 33 990 en 33 992)

Te behandelen:

12
Verslag van een schriftelijk overleg over beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen (Kamerstuk 29 282, nr. 250)

Te behandelen:

25
Beantwoording van de motie van het lid Kuzu over een internationaal vergelijkend onderzoek naar de totstandkoming en samenstelling van prijzen van dure medische hulpmiddelen

Te behandelen:

27
33
Adviezen naar aanleiding van de gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Kamerstuk 34 300 XVI, nr. 94)

Te behandelen:

48
Verzoek van de leden De Lange, Agema en Volp om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33980) aan te melden voor plenaire behandeling

Te behandelen: