Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

13 april 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A.G. Wolbert (PvdA)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • M. Agema (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Interimregeling Wet verplichte ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (Kamerstuk 32772 nr. 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op artikel NRC inzake wachtlijsten casemanagers dementie en over voortgang van de uitvoering van motie Bruins Slot c.s. over het opnemen van de casemanager dementie als aparte aanspraak in de Zorgverzekeringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarcijfers Wijkverpleegkundige zorg 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verzamelbrief maart

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren opererende praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) (Kamerstuk 25 424, nr. 302)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Landelijke suïcidecijfers 2014 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Impactanalyse positie Apotheekhoudend huisarts

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gezamenlijke afspraken verbetering contractering medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toepassing DSM-5 voor het pakket en de bekostiging ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod en leeftijdsgrens 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst van vragen en antwoorden over de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg” (Kamerstuk 29 509, nr. 52)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tabak en elektronische sigaret

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken na faillissement TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Acties Nederlandse Zorgautoriteit overstapseizoen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Eindevaluatie van het Programma Participatie en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitnodiging voor een werkbezoek aan het CBG en een bijeenkomst in het kader van de Antimicrobial Resistance (AMR)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang 'Het Roer Gaat Om'

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen m.b.t. dragerschapstests AMC/VUmc

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding IGZ-rapport Concentratie kinderoncologie op koers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Modelovereenkomsten voor zzp'ers in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op rapport ‘Societal Impact of Wireless Revolution in the Netherlands and Possible Measures’ van de Rijksuniversiteit Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van Weyenberg 34 279 nr. 21 t.v.v. nr. 14 dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Terugdringen oneigenlijk psychofarmacagebruik:op weg naar nul

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken beoordelingskamer vaccins

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortgang van het stimuleringsprogramma betrouwbare publieke gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Ouderen en Preventie

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Preventie in het zorgstelsel: van goede bedoelingen naar het in de praktijk ontwikkelen van resultaten

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Resultaten van de monitoring van keukenzout in levensmiddelen die de NVWA in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding rapport ‘Voedingsreclame gericht op kinderen’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het evaluatierapport ‘overheveling geneesmiddelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken brief vervalste geneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op drie adviezen van Actal, over de regeldruk in de genees- en hulpmiddelensector

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording aanvullende vragen voorafgaand aan de stemmingen inzake wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 34 279)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken aanlevering toekenningsbeschikkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op de berichtgeving BN/deStem over Monitor Transitie Jeugd en 3e voortgangsrapportage Kinderombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda informele Gezondheidsraad van 18 april 2016 in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verslag van de formele Gezondheidsraad van 7 december 2015 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Vergoeding intramurale geneesmiddelen en voornemen tot pakketsluis

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  De behandeling van de jaarverantwoording over 2015 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek aan de staatssecretaris van VWS om de verklaring te ontvangen die hij namens Nederland gaat afleggen tijdens UNGASS in New York in (19-21) April

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie berichtgeving minimumtarief voor de thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek om reactie van de minister op het bericht dat verloskundigen massaal tegen de zorgstandaard stemmen.

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om reactie staatssecretaris n.a.v. uitspraak Rechtbank Zwolle inzake Blurring

  Te behandelen:

  Loading data