Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

17 februari 2016
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nota van wijziging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie op het AD-artikel ‘Puber moet leren gezond zwanger te worden’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het werkbezoek aan Japan en China van 22 tot met 28 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgangsbrief alcohol januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Problematiek bij het CAK inzake de verwerking van de eigen bijdrage Wmo in licht van komende behandeling wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten i.v.m. de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (34203)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding advies Zorginstituut Nederland (ZINL) over toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op amendementen inzake wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34233)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief VWS januari 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak problematiek loverboys

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding rapport van de Commissie van Wijzen 'Voltooid leven over de juridische mogelijkheden en de maatschappelijke dilemma’s rond hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de brief aan het bestuur van de betrokken partijen inzake praktijkteam 'Zorg op de juiste plek'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoek 'time-out procedure'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken overheveling burgerregelingen van Zorginstituut naar CAK op het gebied van ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding advies “Bekostiging wijkverpleging”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstelbrief reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 28 januari 2016, over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Behandeling voorstel van wet tot Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over de situatie rondom TSN Thuiszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Antwoorden op vragen inzake vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek commissie voor een reactie op het advies van Augeo naar aanleiding van de voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding afschrift van de brief aan de VNG over extra middelen Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van de reactie op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek op het rapport van de Rapporteur Mensenhandel “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken”.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om na ontvangst van de toegezegde brief van de staatssecretaris over het al dan niet invoeren van een meldplicht bij vermoedens kindermishandeling z.s.m. een AO te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Dik-Faber om reactie artikel NRC.nl d.d. 11 februari 2016 inzake Wachtlijst honderden mensen met dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Bergkamp om toezending van het BIT-advies over het ICT-plan voorzien van een kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Kooiman op artikel BN De Stem d.d. 15 februari 2016 Jeugdzorg in Nederland nog altijd beneden peil

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om naar aanleiding van de berichtgeving rondom de zaak Sharleyne alle inspectierapporten aan de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data