Debat geweest
29 juni 2016 | 15:30 - 16:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 29 juni 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Financiën - 29 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 15 juni 2016 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
4
5
Nota van wijziging Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34469)

Te behandelen:

19
Verantwoordingsstukken

Te behandelen:

22
Antwoorden eerste suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

23
Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

24
Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
25
Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën dan Financiën
26
Beantwoording van aanvullende vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg van 17 mei 2016 inzake Ecofin Raad, over het Italiaans garantieprogramma voor securitisaties van niet-presterende leningen

Te behandelen:

30
Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer “Verdere verbetering noodzakelijk ter waarborging van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure”

Te behandelen:

31
Reactie ECB n.a.v. uitnodiging voor gedachtewisseling over monetair beleid van ECB
32
Gesprek met DG Budget van de Europese Commissie

Details

Besluit: Het voortouw bij dit verzoek ligt bij de vaste commissie voor Europese Zaken.
Noot:
Op vrijdag 28 oktober 2016 zullen Nadia Calvinho en Manfred Kraff, resp. directeur-generaal en plv. directeur-generaal van DG Budget van de Europese Commissie, een bezoek brengen aan Den Haag. Zij spreken bij het Ministerie van Financiën onder andere over het financieel reglement, het meerjarig financieel kader en performance-based budgeting. Het rapport over de ‘mid –term review’ van de Europese Commissie voor het MFK 2014-2020, inclusief mogelijke voorstellen voor de herziening van het MFK 2021-2027, wordt dit najaar verwacht.
Verzocht is om na te gaan of een gesprek met mevrouw Calvinho en de heer Kraff kan worden georganiseerd met leden van de commissies Europese Zaken en Financiën op vrijdagmiddag 28 oktober 2016.