Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

14 december 2016
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • N.P.M. Klein (Klein)
 • K. Yücel (PvdA)
 • M.L. Thieme (PvdD)
 • M. Azmani (VVD)
 • H. Brouwer (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • J. van Wijngaarden (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Nota van wijziging bij de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorhang ontwerpbesluit transparantieverslag richtlijn collectief beheer auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring van het op 27 september 2012 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nota van wijziging bij de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Publicatie besluit Wet openbaarheid van bestuur inzake kosten die voor een voormalig Secretaris-Generaal zijn gemaakt

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de technische briefing criminele burgerinfiltrant

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport van het externe onderzoeksbureau Cocon naar de cultuur, werkverhoudingen en sfeer binnen de DB&B

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoekscommissie inzake COR politie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar cultuur, werkverhoudingen en sfeer binnen de Dienst Bewaken en Beveiligen (DB&B)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aangiftebereidheid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bevoegdheden van de boa in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen algemeen overleg Strafrechtelijke onderwerpen 17 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Capaciteit Koninklijke Marechaussee (KMar) en Schengenevaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Investering in aanpak mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wettelijke taak Koninklijke Marechaussee bij mensenhandel (in reactie op motie Segers c.s. Kamerstuk 33 885 nr. 30)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Monitor Mensenhandel 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport "De lijkschouw en gerechtelijke sectie beschouwd"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging tijdens Algemeen Overleg Rechtspraak van 29 september 2016 over maatregel introductie heffing in WAHV-zaken (verkeersovertredingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitvoering van de motie van de leden Van Nispen en Swinkels over het verruimen van de inkomensgrenzen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (Kamerstuk 31753, nr. 125)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besluitvorming gefaseerde inwerkingtreding wetgeving KEI

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsreactie op rapporten in vervolg op Commissie Hoekstra

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Versterking aanpak ondermijning

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 november 2016, over het bericht ‘Tweehonderd Anti-Zwarte Piet demonstranten opgepakt’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie op 30 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 november 2016, over het bericht dat een Brusselse aanslagpleger mogelijk smeergeld betaalde aan de Turkse regering om naar Nederland in plaats van België uitgezet te kunnen worden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Toezegging inzake de berichtgeving in de Volkskrant van 30 september 2016 en 1 oktober 2016 waarin beweerd wordt dat de telefoon- en chatcommunicatie van duizenden Nederlanders in handen zou zijn gekomen van het Australische technologiebedrijf Appen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op motie van het lid Segers c.s. over de haalbaarheid van een vrederechter (Kamerstuk 34 550-VI, nr. 65)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verdere ontwikkeling van de veiligheids- en justitieketen in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Ontwikkeling van de informatievoorziening bij VenJ

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie op rapport “Kind en ouder in de 21e eeuw” van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Staat van de Rampenbestrijding 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Beleidsreactie slotmonitorrapportage van de heer Deetman inzake seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (RKK)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie inzake ZBBI De Nederhof m.b.t. behandeling verandering detentie fasering

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Landgebonden asielbeleid Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verhuisbewegingen asielzoekerskinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen (DRLVK)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Cijfermatig overzicht van de situatie en herplaatsingen van AMVs

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Nadere duiding proces bestuursakkoord Lokale Vreemdelingenvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoord op de mondelinge vragen van de leden Keijzer en Azmani d.d. 22 november 2016 omtrent het bestuursakkoord Lokale Vreemdelingenvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Gevangeniswezen op 15 september 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Publicatie terugkeercijfers en de opvangcijfers en doorlooptijden van asielzoekers uit veilige landen

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Afschrift adviesaanvraag aan Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn bij het Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Uitbreiding lijst veilige landen van herkomst vierde tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op moties wetsvoorstel Kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  GRECO tussenrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht; Washington, 2 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Monitor integriteit en veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verslag JBZ-Raad 18 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitstelbericht aanbieding BNC-fiche verordening ETIAS

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanvulling op geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Initiatiefnota van het lid Van Toorenburg: “Laat slachtoffers van internetoplichting niet in de kou staan”

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek plannen van het algemeen overleg familierecht

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek rondetafelgesprek rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek verplaatsen inbrengdatum wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie (Kamerstuk 34608)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoek samenvoegen algemeen overleg Justitiële jeugd en Jeugdcriminaliteit.

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Werkbezoek penitentiaire inrichting Heerhugowaard

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek na te gaan wanneer de beantwoording naar de Kamer komt van het schriftelijk overleg over de reactie op het bericht ‘Voor het eerst baby vondelingenkamer’ (31839-540)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verplaatsing algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verplaatsen algemeen overleg over de politie gepland op 22 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Verzoek het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstuk 34435) aan te melden als hamerstuk

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Brievenlijst