Debat geweest
14 januari 2016 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 januari 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 januari 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details


19-01-2016 Technische briefing Kostenopbouw van identiteitsbewijzen en reisdocumenten
20-01-2016 Gesprek CTIVD toezichtsrapport nr. 45 over eventuele handlangers van Mohammed B.
21-01-2016 Inbreng verslag Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (TK 34358-(R2065))
21-01-2016 Inbreng verslag Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (TK 34349)
21-01-2016 Algemeen overleg Integriteit (Het algemeen overleg zal worden verplaatst)
27-01-2016 Algemeen overleg Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)
27-01-2016 Algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters
28-01-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
28-01-2016 Algemeen overleg Beleidsdoorlichting de dienstverlenende en innovatieve overheid over de periode 2011-2014
04-02-2016 Gesprek met CTIVD en CIVD
11-02-1016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
03-03-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
17-03-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-03-2016 Gesprek met de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
07-04-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
21-04-1016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
26-05-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-06-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-06-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-07-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Noot: op verzoek van het lid Veldman (VVD) wordt het algemeen overleg Integriteit d.d. 21 januari verplaatst naar een andere datum i.v.m. een samenloop met een ander AO.

Ongeplande acitiviteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
Algemeen overleg IVD-aangelegenheden
Algemeen overleg Digitale infrastructuur
Algemeen overleg Actieplan open overheid 2016-2017
Algemeen overleg Herziening Europese Verkiezingsakte
Verzamel algemeen overleg (Zondagswet, Bestuurlijk balanceren met risico's en verantwoordelijkheden, Stand van zaken Experimentenwet gemeenten, Standpunt Buurtrechten, Verkenning door de heer Van de Donk over de verhouding tussen de sociale partners in het publieke domein en Kabinetsreactie op het rapport "Buitengewoon normale sturing" (werkgroep Borstlap)) 
8
Reactie op moties over het gebruik in strafzaken van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34 300-VII, nr. 32), betere samenwerking tussen geheime diensten tot prioriteit maken (34 300-VII, nr. 24) en over een lijst van salafistische organisaties die in ons land actief zijn (29 754, nr. 337)

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen

Te behandelen:

15
EU-stafnotitie: Subsidiariteitstoets Europese verkiezingsakte
16
Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

Te behandelen: