18
aug
Besloten debat
18 augustus 2015 11:00
E-mailprocedure

Voorstel Omtzigt (CDA) inzake de rente op de voorgestelde ESM-leningen aan Griekenland

E-mailprocedure: "Voorstel Omtzigt (CDA) inzake de rente op de voorgestelde ESM-leningen aan Griekenland"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie Financien
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 16:34
Aan: GC-Commissie-FIN
CC: GC-Commissie-EU
Onderwerp: SPOED! E-mailprocedure - Voorstel Omtzigt (CDA) inzake de rente op de voorgestelde ESM-leningen aan Griekenland
Urgentie: Hoog
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën
I.a.a. de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
De heer Omtzigt (CDA) stelt voor de minister van Financiën te verzoeken om het via Twitter openbaar geworden ESM-document met de leningsvoorwaarden voor Griekenland aan de Kamer te sturen. Tevens stelt de heer Omtzigt voor om de minister te verzoeken de Kamer te informeren over het effectieve rentepercentage voor de leningen aan Griekenland. Zie verder onderstaand e-mailbericht.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op dinsdag 18 augustus 2015 om 11.00 uur te laten weten of u met het voorstel van de heer Omtzigt kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
René Berck
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

------------------------------------------------------------------------------
 
Van: Omtzigt P.H.
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 15:21
Aan: Berck R.F.; Commissie Financien
CC: Elsman, B.; Brink van den B.
Onderwerp: Spoed verzoek inzake de rente op de voorgestelde ESM leningen aan Griekenland
 
Geachte griffier,
 
de leningsvoorwaarden van de ESM lening aan Griekenland zijn in Duitsland gewoon op het web te vinden:
https://twitter.com/DirkHoeren/status/633248208634945536
In het Nederlandse parlement liggen ze nog vertrouwelijk ter inzage. 
Nu het document openbaar geworden is zou ik de regering willen verzoeken dit ook te bevestigen en het document zelf aan de Kamer te sturen indachtig de belofte in de brief van minister Dijsselbloem: "De vertrouwelijkheid van de overige twee documenten die met de brief van 14 augustus zijn meegestuurd, zal worden opgeheven zodra deze openbaar zijn gemaakt.?"
(het gaat hier juist over de leningsvoorwaarden)
 
Nu de voorwaarden van de lening, inclusief de rente, openbaar zijn, zou het CDA graag via de commissie Financien vernemen hoe hoog op basis van deze documenten naar verwachting het effectieve rentepercentage wordt voor de leningen aan Griekenland de komende drie tot vijf jaar. En wellicht kan de regering ook een doorkijkje geven voor de resterende 32 jaar. 
Indien een aanname gemaakt moet worden, dan mag dat op basis van de rentecurve van de ESM leningen van gisteren of vandaag.
Dit antwoord zouden wij graag voor dinsdag 19.00 uur ontvangen, met het oog op het debat op woensdag.
 
Vriendelijke groet,
 
Pieter Omtzigt 
_______________________________________
dr. P.H. (Pieter) Omtzigt
Lid van de Tweede Kamer voor het CDA
Plein 2
Postbus 20018
2500 EA 's Gravenhage
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl
www.cda.nl/omtzigt
_______________________________________

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Financiën - 18 augustus 2015 (Verzoek openbaar maken ESM-document leningsvoorwaarden Griekenland en verzoek informatie effectieve rentepercentage leningen Griekenland)
Brief commissie aan bewindspersoon
Download Aan de minister van Financiën - Verzoek openbaar maken ESM-document leningsvoorwaarden Griekenland en verzoek informatie effectieve rentepercentage leningen Griekenland

Agendapunten