Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

11 november 2015
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • E. Ziengs (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • Y. Berckmoes-Duindam (VVD)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De brief inzake Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel zal worden betrokken bij het wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2016 d.d. 16 november 2015

 3. 3

  Mevrouw Bergkamp bedankt de leden van de commissie voor het cadeau dat ze ontving t.g.v. de geboorte van dochter Meggie.

 4. 4

  Er zal een kennismakingsgesprek met de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg plaatsvinden, waarbij tevens het werkprogramma van de Raad aan de orde zal zijn.

 5. 5

  Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Inspectierapport ‘continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd (Kamerstuk 31 765, nr. 146)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op programma ‘Undercover Nederland’ inzake mishandeling kinderen op zorgboerderij

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Analyse opbouw ambulante zorg in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Overzicht vereveningsresultaten 2012, 2013 en 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen van de werkgroep Verbetering VWS-begroting en Jaarverslag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het artikel in NRC Weekend d.d. 19 september 2015 'ACM wil dat tarieven ziekenhuizen openbaar worden'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Kooiman namens Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 oktober 2015, over zorginstellingen die weigeren inzage te geven n.a.v. het bericht ‘Maak declaraties publieke sector openbaar’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Standpunt rapport MSM & Bloeddonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek omvang en aard van zorgmijding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nadere maatregelen voorkomen belangenverstrengeling bij de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Farmaceutische spoedzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage Wet afbreking zwangerschap 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken invoering herregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Plan van aanpak aanjaagteam verwarde personen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kennis van de Nederlandse taal en registratie in BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorhangbrief wijziging tariefsoort abortushulpverlening aan niet-WLZ-gerechtigden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken van het onderzoek naar het medisch-wetenschappelijk onderzoek met GGZ-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie verzoek commissie inzake aanleveren suggesties conceptwerkplannen GR en RVS

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport Agressie in de Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitgaven van gemeenten aan sport

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang programma Rechtmatige Zorg 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Samen beslissen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport kosteneffectiviteit in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vervolg Dopingconferentie en Onderzoek Topsporters mbt doping

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie inzake Aanbieding afschrift van het ministeriële besluit inzake taakuitoefening IGZ (Kamerstuk 33149, nr. 38)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Gebruik van buitenruimte voor verschillende buitensporten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op een onderzoek over het ronselen van slachtoffers van loverboys/mensenhandel die verblijven in een instelling voor verstandelijk gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Derde voortgangsrapportage hervorming van de langdurige zorg (HLZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Beleidsvisie drugspreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Indische kwestie: backpay

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015 om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34300 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzamelbrief diverse onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Financiering Stichting 113Online

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Halfjaarcijfers wijkverpleging in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Schriftelijke reactie op de ingediende amendementen tijdens de eerste termijn van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanbieding van de rapportage ‘Regeldruk in de curatieve zorg: Regels die eenvoudiger kunnen of als overbodig worden ervaren’

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanpak problemen trekkingsrecht pgb

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Ypma inzake bijzonder Burgerinitiatief van de Sleutelclub Kamerik

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek om een reactie van de staatssecretaris te vragen over artikelen m.b.t. kindermishandeling.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek om een algemeen overleg te plannen over de 'Beleidsvisie drugspreventie' en het 'Jaarbericht Nationale Drugmonitor 2015'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek om de staatssecretaris van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg Regeldruk/administratieve lasten a.s. donderdag 12 november 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek om een algemeen overleg te plannen over zorg in het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek om algemeen overleg over Autismezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek om brief minister inzake uitvoering aangenomen moties begrotingsbehandeling

  Te behandelen:

  Loading data