Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

13 oktober 2015
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.A. Vermeij (PvdA)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • E. Ziengs (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 september 2015, over de uitspraak van de rechter dat de NAM de waardevermindering van huizen als gevolg van aardbevingen nu al moet compenseren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag bezoek rapporteurs Energie-Unie aan Brussel

  Het verslag zal uiterlijk vrijdag a.s. worden nagezonden.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Besluitvormingsproces gaswinning Groningen en meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken om een tijdlijn te geven over de verdere behandeling van het wetsvoorstel inzake de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding rapportage Bedrijvenbeleid 2015 en Monitor Bedrijvenbeleid 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang van de regioversterking Vierkant voor Werk en over de situatie rond Philips Lighting

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Actieagenda Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de informele Energieraad van 22 en 23 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op enkele mondelinge vragen en amendementen over het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet (Kamerstuk 34 199)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verzoek van het lid Van Veldhoven om de Nationale Energieverkenning (NEV) ook te betrekken bij een te zijner tijd te houden algemeen overleg over deze NEV, het aankomende energie rapport en de energievisie van de minister van Economische Zaken te houden, zodat we deze belangrijke stukken goed inhoudelijk en in samenhang kunnen bespreken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op schriftelijke vragen EZ-begroting 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2016 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  (Dertig) leden debatten

   
  1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
  2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
  3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
  5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
  6. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling)
  7. Debat over Groningen
  8. Debat over Mijnbouw
  9. Debat over Energie
  10. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen)
  11. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
  12. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
  13. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Werkbezoek aan de WUR.

  In de procedurevergadering op 9 juni 2015 is besloten een werkbezoek te brengen aan de Wageningen UR. Er zou bij de WUR nagegaan worden welke thema's tijdens een werkbezoek kunnen worden behandeld. Alle thema's zijn in bijgevoegd voorstel opgenomen.
 17. 17

  Uitstel uiterste inzaaidatum vanggewassen vergroening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie inzake wetsvoorstel Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) te Putten d.d. 24 juli 2015 met het verzoek tot het verstrekken van een vergoeding voor de onkosten van een GPS-meting

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de situatie in de melkveehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche 2: Verordening vangstmogelijkheden Oostzee 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van de leden Van Gerven en Van Dekken om spoedig een algemeen overleg Dierproeven in te plannen met staatssecretaris Dijksma en staatssecretaris Dekker.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Geurts aan de staatssecretaris van Economische Zaken om het rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de Algemene Maatregel van Bestuur verantwoorde groei melkveehouderij met een toelichting zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Graus tot het houden van een Bijzondere Procedure inzake een uitvinding om dieren te redden tijdens een stalbrand

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Lodders om de ministeries van respectievelijk I&M en EZ te verzoeken een technische briefing te organiseren over meetmethodes voor fosfaatgehaltes en over het instrument Mineralen Aangiftesysteem (MINAS)

  Te behandelen:

  Loading data