Debat geweest
9 juni 2015 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 juni 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 juni 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging LTO Noord en Tegengas voor excursie naar Noordoost Polder over alternatieven voor schaliegas d.d. 25 of 26 augustus 2015
4
Verslag van een schriftelijk overleg over de Energieraad op 8 juni 2015 (Kamerstuk 21501-33, nr. 542)

Te behandelen:

7
Mogelijke data voor de voortzetting van het algemeen overleg Energie en SDE+ (eerste termijn minister en tweede termijn)

Details

Besluit:  De voortzetting van het algemeen overleg Energie en SDE+ (eerste termijn minister en tweede termijn) zal plaatsvinden op donderdag 2 juli 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.
 
8
Voorstel van het lid Jan Vos ten behoeve van een rondetafelgesprek voorafgaand aan de plenaire behandeling van de Elektriciteits- en gaswet (TK 34 199) en een technische briefing voorafgaand aan de inbreng voor het verslag op 25 juni 2015.

Te behandelen:

9
Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de Energie op 26 mei 2015.
10
15
Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken om het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op op 18 juni 2015 te verzetten naar 15.30 tot 18.30 uur. Dit algemeen overleg was gepland van 14.00 tot 17.00 uur. Op deze manier kan de staatssecretaris aanwezig zijn bij de Ministeriele ronde tafel, tijdens de Food waste conferentie in het World Forum.

Details

Besluit: De Commissie gaat akkoord met het verzoek. Het algemeen overleg Marktwerking en mededinging zal nu plaatsvinden op 18 juni 2015 van 15.30 tot 18.30 uur.
16
17
Wetgevingsrapport Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het ministerie van EZ, houdende een verhoging van voor ACM geldende boetemaxima
21
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

24
Verzoek van het lid Mei Li Vos om het algemeen overleg Post uit te stellen tot na het zomerreces. Daarnaast het verzoek om voorafgaand aan het algemeen overleg een technische briefing te organiseren over de kostenopbouw van de UPD

Te behandelen:

28
(Dertigleden)debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 4. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
 5. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren/Smaling)
 6. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema)
 7. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver)
 8. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren)
 9. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven)
 10. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber)
 11. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren)
 12. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand)
 13. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand)
 14. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand)
 15. Dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden (Dik-Faber)
 16. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven)
 17. Dertigledendebat over de chaos rondom het preventief versterken c.q. herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling)
 18. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus)
 19. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren)
 20. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand)
 21. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme)
30
31
Vooraankondiging e-mailprocedure plan van aanpak voor een parlementair onderzoek naar een breed welvaartsbegrip

Details

Besluit: De commissie stemt er mee in dat het door de werkgroep opgestelde plan van aanpak voor een parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip middels een e-mailprocedure op 10 juni a.s. aan de commissie ter instemming zal worden voorgelegd, opdat het doorgeleid kan worden naar het Presidium en de Kamer er voor het zomerreces over kan besluiten.
32
Verzoek van het lid Agnes Mulder om de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34 210 XIII) te agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 25 juni 2015

Te behandelen:

33
Verzoek Kattengedragsadviesbureau tot aanbieding rapport m.b.t. scheidingsleeftijd van kittens
34
Verzoek Comité Dierennoodhulp en meerdere organisaties tot aanbieding zwartboek over risico-assessment voor honden in opslag d.d. 23 juni 2015
36
39
Reactie op verzoek van het lid Thieme, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 april 2015 over de opmars van het gevaarlijke Hepatitis E virus uit de varkensindustrie

Te behandelen:

54
Voorstel voor een tijdstip voor het notaoverleg over de initiatiefnota "Aanpak Voedselverspilling".

Details


 
55
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 (Kamerstuk 21501-32, nr. 841)

Te behandelen:

57
Verzoek van het lid Smaling mede namens het lid Schouw de antwoorden op de Kamervragen over de kraambox voor zeugen (2015Z05679) en de position paper n.a.v. de conferentie in Kopenhagen over varkenswelzijn, die de staatssecretaris van EZ als bijlage bij het verslag van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Landbouwraad op 31 mei en 2 juni 2015 heeft meegestuurd (2015Z09613/2015D19691) te agenderen voor het algemeen overleg Dierenwelzijn op 23 juni 2015.

Te behandelen:

58
Verzoek van het lid Jacobi de staatssecretaris van EZ te vragen om de stand van zaken betreffende de uitbetaling van de compensatiegelden aan vissers op het IJsselmeer, de huidige ecologische situatie op het IJsselmeer en de afspraken voor 2016

Te behandelen:

59
Verzoek van het lid Rik Grashoff om een kabinetsreactie op het rapport van BirdLife International waarin staat dat Nederland slecht presteert op het gebied van vogelbescherming

Te behandelen:

60
Voorstel van het lid Smaling om als commissie een werkbezoek aan de WUR te brengen in het najaar van 2015. Voorgestelde thema’s daarbij zijn: de verhouding landbouw-natuur-recreatie, het spanningsveld dier-maatschappij en het thema voeding & beleid

Te behandelen:

61
Verzoek van het lid De liefde het Kabinet voor te leggen of zowel de minister van VWS, de staatssecretaris van I&M als de staatssecretaris van EZ aanwezig moeten zijn bij het algemeen overleg op 17 juni 2015, van 13.00-14.00 uur inzake het EU-voorstel: verordening herziening besluit GGO's COM (2015) 177

Te behandelen: