Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

6 oktober 2015
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • P.E. (Pieter) Heerma (CDA)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Concept ontwerpbesluit op de Jeugdverblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de inwerkingstredingsdatum van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (OPC’s)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Vervolg wetgevingsoverleg jaarverslag 2014 SZW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Maatregel ter voorkoming van ongewenst strategisch gedrag in de hybride WGA-markt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beleidsreactie op de notitie ‘Salafisme in Nederland: diversiteit en dynamiek'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Pakketbezorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid op het verdwijnen van werkgelegenheid bij IHC Merwede

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overeenstemming over aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding kabinetsreactie IBO ZZP

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het Sociaal en Cultureel Rapport 2014, Verschil in Nederland en op het SCP-WRR rapport Gescheiden werelden?

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel reactie op verzoek vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om brief over het verdeelmodel bijstand 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering motie Kerstens (PvdA) pilot 'steun na partnerverlies'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 september 2015, over de uitzending ‘De Spaghetticode’ inzake de angstcultuur en belangenverstrengeling bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nadere toelichting op antwoord op vragen van het lid Schouten over het opleggen van een werkstraf aan een uitkeringsgerechtigde vanwege het niet opgeven van vrijwilligerswerk

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere informatie over de samenhang van wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet met het recent ingediende Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Budgetten gebundelde uitkering 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding Escalatieprotocol 'afsluiten SUWInet'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) op 5 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Afkoop klein pensioen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2015 om een financiële onderbouwing bij de derde nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet (34 194)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsbrief ESF 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst met EU-voorstellen SZW (17 september-1 oktober 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitkomst inventarisatie deelname gesprek met de commissie EMPL van Europees Parlement op 4 november 2015 van 10.00-11.30 uur

 28. 28

  Verzoek, namens actiegroep Stoppestenophetwerk.nu en deskundigen netwerk Stagira.nl, tot aanbieding petitie 'Pesten op het werk in het wetboek van strafrecht'

 29. 29

  Verzoek wijziging agendering van voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie (29544-649) (nu geagendeerd voor AO arbeidsmarktbeleid op 7 oktober 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om schriftelijke reactie van de minister van SZW op een artikel over de gevolgen van de nieuwe ontslagregels

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van SZW

  Besluit: Ter informatie

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  • Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw) (34 227) (aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 22 september 2015)
  • Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34 052) (aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 september 2015)
  • Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voorzien in plenaire vergaderweek van 1-3 december 2015)
   Plenaire debatten
  • Debat over de toekomst van de cao (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 24 februari 2015)
  • Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 15 april 2015)
  • Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 30 april 2015)
  • Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (aangevraagd door het lid Ulenbelt (SP) d.d. 2 juni 2015)
  • Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (aangevraagd door het lid Krol (50PLUS) d.d. 11 juni 2015)
  • Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 17 juni 2015)
  • Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (aangevraagd door het lid Keijzer (CDA) d.d. 3 september 2015)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 24 maart 2015)
  • Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 22 april 2015)
  • Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 19 mei 2015)
  • Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (aangevraagd door het lid Karabulut (SP) d.d. 26 mei 2015)
  • Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66) d.d. 2 juni 2015)
  • Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (aangevraagd door het lid Siderius (SP) d.d. 9 juni 2015)
  • Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (aangevraagd door het lid Heerma (CDA) d.d. 17 juni 2015)
  • Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (aangevraagd door het lid Krol (50PLUS) d.d. 24 juni 2015)
  • Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) d.d. 8 september 2015)
  VAO’s
  • VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09; aangevraagd door het lid Karabulut (SP))
     

   
 32. 32

  Pilot "moties in commissieverband"

  Besluit: De commissie besluit zich niet aan te melden voor deelname aan deze pilot

   
 33. 33

  Algemeen overleggen Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken EU-rapporteurschap arbo

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Positie ondernemingsraden

  Te behandelen:

  Loading data