E-mailprocedure : Voorstel Omtzigt (CDA) voor extra genodigde rondetafelgesprek “Keuzes voor een beter belastingstelsel”

De vergadering is geweest

19 maart 2015
12:00 uur
Commissie: Financiën
Van: Commissie Financien
Verzonden: dinsdag 17 maart 2015 16:39
Aan: GC-Commissie-FIN
Onderwerp: E-mailprocedure - Voorstel Omtzigt (CDA) voor extra genodigde rondetafelgesprek “Keuzes voor een beter belastingstelsel”
 
Aan de leden van de vaste commissie voor Financiën 
 
De heer Omtzigt (CDA) stelt voor om voor het rondetafelgesprek “Keuzes voor een beter belastingstelsel” ook een vertegenwoordiger van het CNV uit te nodigen (zie verder onderstaand e-mailbericht). Het rondetafelgesprek is gepland op woensdag 25 maart 2015 van 10.00 – 14.00 uur.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op donderdag 19 maart 2015 om 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
René Berck

mr R.F. Berck
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Griffier van de vaste commissie voor Financiën
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
----------------- 

Van: Dis van D.
Verzonden: dinsdag 17 maart 2015 16:10
Aan: Berck R.F.
Onderwerp: Verzoek extra genodigde RTG Herziening Belastingstelsel
 
Dag René,
 
Pieter Omtzigt doet graag het voorstel (e-mailprocedure), om ook het CNV uit te nodigen voor het Rondetafelgesprek Herziening Belastingstelsel van volgende week, nu ook FNV nog later is toegevoegd om zo het palet compleet te krijgen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
David van Dis

Beleidsmedewerker Financiën
CDA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel Omtzigt (CDA) voor extra genodigde rondetafelgesprek “Keuzes voor een beter belastingstelsel”

    Te behandelen:

    Loading data