Inbreng feitelijke vragen : Informatie over de beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

19 maart 2015
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Informatie over de beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  bl

  Feitelijke vragen aanvullend op de vragen die door het BOR zijn voorgesteld.
  Het BOR adviseert om de minister van BZK een toelichting te vragen op de volgende punten.
   
  - De gewenste toelichting dient in te gaan op het opnemen in de beleidsdoorlichting van een beschrijving van besparingsmogelijkheden en
  - ten tweede op de volledigheid van de beleidsdoorlichting,
  beide conform de eisen van de genoemde RPE.
   
  De nieuwe Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) biedt de mogelijkheid voor de Tweede Kamer invloed uit te oefenen op de kwaliteit, inhoud en reikwijdte van de beleidsdoorlichtingen, zodat daadwerkelijk aan de gestelde eisen en wensen van de Tweede Kamer tegemoet wordt gekomen.
  Uit de opzet blijkt namelijk niet of er een beschouwing wordt gegeven over de maatregelen die genomen kunnen worden ter verdere verhoging van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het beleid met een beschrijving van beleidsopties indien er significant minder middelen (-/- 20%) beschikbaar zijn. Daarnaast is niet duidelijk of de beleidsdoorlichting ook inzicht gaat geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van artikel 6.2 “Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen” en dus of alle instrumenten in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld (over de jaren 2011 tot en met 2014).