Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

5 maart 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • L. Jacobi (PvdA)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • H. Fokke (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • J. Taverne (VVD)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • W. Hachchi (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de interviews van de heer Snowden in Nieuwsuur en De Volkskrant

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang eID

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van de jaarlijkse rapportage over discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting over 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de antwoorden op schriftelijke vragen uit de Eerste Kamer van de leden Meijer (SP), de Boer (GroenLinks), van Dijk (PVV), Koffeman (PvdD) en Kuiper (Christen Unie) betreffende de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het onderzoek dat het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft uitgevoerd naar de ontwikkeling van de uitgaven van gemeenten die in het recente verleden heringedeeld zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitgaven die provincies buiten het profiel uitvoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van versterking van DigiD en de voortgang m.b.t. het oplossen van onvolkomenheden op de naleving van de Beveiligingsnorm DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding eindverslag i-NUP

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag van een schriftelijk overleg over het eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos (Kamerstuk 31475, nr. 19)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de brief m.b.t. reactie om valselijke registratie in GBA van gemeente Sint-Oedenrode te herstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 februari 2015 over omwisselen van SIM-kaarten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoord op vragen commissie over het rapport ‘legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa’ (Kamerstuk 17 050, nr. 493)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies inzake beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen (Kamerstuk 33 900)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (Kamerstukken 33 934)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Registratie van personen in de Basisregistratie Personen (BRP) en als uitgesloten van het kiesrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift brief Rfv aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. advies objectief verdeelmodel jeugdhulp

 23. 23

  Versterking veiligheidsketen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie waterschapsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om hoorzitting Capaciteit Veiligheidsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek om reactie minister BZK op rapport Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanwezigheid van commissieleden tijdens commissieactiviteiten BiZa

  Mw. Fokke verzocht de commissie om wel of geen deelname aan een commissieactiviteit scherper aan te geven.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vezoek om de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor het algemeen overleg splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters d.d. 1 april 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek om via een schriftelijke procedure een nieuwe datum voor het algemeen overleg Nationaal Actieplan te inventariseren en daarna het AO verplaatsten.

  Te behandelen:

  Loading data