Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

9 september 2015
14:30 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • M.J.J. Volp (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • F. van Oosten (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. van Nispen (SP)
 • M. Azmani (VVD)
 • P. Oskam (CDA)
 • J.J. van Klaveren (GrBvK)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • O.C. Tellegen (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft van 2015 dan wel eerste kwartaal van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Faillissementswet in verband met de versterking van de positie van de curator (Wet versterking positie curator)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit van 1 juni 2010 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag van banken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Nota van wijziging over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

 16. 16

  Verzamelbrief nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het bericht 'In Europees verband is kabinet tegen rem op bonus' en stand van zaken van de ontwikkelingen in de Europese Unie ter zake

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015, over het bericht ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toestemming voor gesprek met de heren Bouman en Bolhaar over onderzoeksrapport Bart van U

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie evaluatie Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 39

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het rapport 'A Public Anthropology of Policing - law enforcement and migrants in the Netherlands’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie op rapport 'Naar een bundeling van krachten in tijden van crisis'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 over het bericht ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Coffeeshopbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Inventarisatie knelpunten levenstestament en oplossingen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Politieacademie over de lokale positie van de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Samenvatting CIOT bevragingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport "Herinspecties bij politie en justitiële inrichtingen 2015"

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezeggingen over zorg voor politiepersoneel

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek van het lid Oskam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juli 2015, over de herijking van de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om het beantwoorden van vragen inzake opzet en vraagstelling beleidsartikel artikel 32 Rechtsbijstand en Rechtspleging

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op berichtgeving van RTL Nieuws op 9 april 2015 over de naar Turkije vertrokken hoofdverdachte in de zaak die bekend is komen te staan als de ‘Bulgarenfraude’

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsreactie rapport Inspectie VenJ 'Identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Adviezen inzake de motie van de leden Recourt en Taverne over een institutionele rechtseenheidsvoorziening in het bestuursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Eindrapport registratie en besteding van de proces-verbaal vergoedingen door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Jaarverslag RIEC-LIEC 2014 en Verantwoording aanpak georganiseerde criminaliteit 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken van de instelling van het centraal aandeelhoudersregister

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek termijn toezending nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstuk 33 885)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Inspectie-onderzoek naar aanhouding verricht door politie op Parkpop

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport “Onbeperkt toegang tot het recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen”

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Het horen van kwetsbare personen door de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Toezeggingen aangaande de bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Terugdringen straatroof

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Initiatiefwetsvoorstellen mediation

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op motie van het lid Van Oosten over niet erkennen van in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht (Kamerstuk 33 488, nr. 11)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Stand van zaken inzake het seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Ontnemingsschikking Cees H.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zaken ten aanzien van buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (WBt)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Vertrouwelijke brief over onaanvaardbare behandeling rechtbank

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek van het lid Oskam, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 24 juni 2015, over het bericht 'Aangiftes de prullenbak in'

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek commissie inzake misbruik van het verschoningsrecht door notarissen en advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Het overlijden van de heer Henriquez en de rellen in de Schilderswijk

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Informatie n.a.v. van de resultaten van het OM-onderzoek over de aanbesteding van politievoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Bekendstelling van de Regeling vergoeding beroepsziekten politie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanbod van het Britse National Border and Targeting Centre (NBTC) van het Home Office (Ministerie van Binnenlandse Zaken) om een presentatie te verzorgen over het gebruik van PNR-gegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken voortgang EU PNR richtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Evaluatie Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Reactie inzake onwettige polisvoorwaarden en optreden AFM

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voetbal en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Forensische Geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Nadere uitwerking kabinetsstandpunt drones

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Nadere informatie inzake 'bolletjesvluchten vanaf Eindhoven Airport'

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Voortgangsbrief Politie

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Huisvestingsplannen Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Reactie op de visie van de SGP op de bestrijding van het islamitische terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Auditrapport ‘Rapport van bevindingen inzake audit fase 1 verbetermaatregelen 1-1-2 voorziening’

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg over de bestrijding van witwassen op 9 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Rapport Inspectie Veiligheid en Justitie naar aanleiding van onderzoek verlofmachtigingen Van der Hoevenkliniek

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Stand van zaken onderhandelingen over EU-ontwerprichtlijn over Netwerk- en Informatiebeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Werkinstructie artikel 8 EVRM

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Toezegging voor het opleggen van de maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD-maatregel) aan minderjarigen

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel 33662 inzake de meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Toezeggingen, gedaan tijdens het AO gevangeniswezen van 22 januari 2015 over terroristenafdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Reactie op het bericht "Deurwaarders incasseren miljoenen te veel"

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 25 juni 2015, over de reactie op het rapport van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Toestemming deelname Raad voor de Kinderbescherming aan rondetafelgesprek over afstandsmoeders

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Vooronderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Voortgang huisvesting vergunninghouders in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Toezending ambtsbericht Iran inzake christenen en LHBT's

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Beleidsbrief Justitiële Jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Voortgang uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Wijziging in het landgebonden asielbeleid ten aanzien van Jemen

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Terbeschikkingstelling penitentiaire inrichting Tilburg aan België

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Realisatie detentiecapaciteit Sint Eustatius

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Afschrift van de reactie op de brief van de voorzitters van de politievakorganisaties over de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015/2016

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over bescherming van Oeigoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Stand van zaken openstaande vrijheidsstraffen

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Afschrift van de reactie aan de Nationale Ombudsman op het rapport "Zorgen over de grenzen" over het Bureau Medische Advisering

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  EU evaluatie aanpak cybercrime in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Gevolgen en maatregelen hoge asielinstroom

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Afschrift van de brief aan de fysieke pijler G32 stedennetwerk met betrekking tot taakstelling vergunninghouders

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de EU-blue card

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Reactie op aanvullende vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, over het ICT-systeem RADAR

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Ministeriële Commissie Migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Evaluatie invoering DBBC bekostiging forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Verlenging termijn uitbrengen eindrapportage Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Kwartaalrapportage 2015 Q2 Algemene verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  WODC-onderzoek naar het niet-gebruik van rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers dd 20 mei

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 15 en 16 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 te Luxemburg (Kamerstuk 32317, nr. 311)

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Fiche: Mededeling Europees actieplan mensensmokkel

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Fiche: Werkdocument afnemen vingerafdrukken

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  “Het Europees Scorebord voor Justitie stelsels 2015” (COM 2015 116 final)

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Nadere informatie voor de komende informele JBZ-Raad op 9-10 juli 2015 over de vragen in relatie tot het agendapunt EOM

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken, 20 juli 2015 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 9 en 10 juli 2015 en het verslag van de op 20 juli 2015 ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Rapport Huisvesting Nationale Politie; Doelmatig en doeltreffend beheer van vastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Start implementatie Voorop in Europa per 1 september 2015

 116. 116

  Brief van het lid Gesthuizen inzake overname van de verdediging van de inititiefnota

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Voorstel behandeling aanhangige brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 118. 118

  Verzoek reactie op bericht over seksueel misbruik bij boeddhisten

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verzoek reactie op het bericht ‘Politie wil golf foute klussers indammen’

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Verzoek reactie op bericht dat politie fout zat bij verlengen wapenvergunning De G.

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Verzoek rondetafelgesprek over locatiebeleid van de Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Verzoek reactie staatssecretaris naar aanleiding van kort geding deurwaarders tegen CJIB

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Verzoek toezending rapport Galan-groep voor Prinsjesdag

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 125. 125

  BOR-notitie: Beleidskeuzes inzake drones

Naar boven