Debat geweest
9 september 2015 | 14:30 - 16:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek SP om reactie op bericht dat politie fout zat bij verlengen wapenvergunning De G.
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Veiligheid en Justitie op 9 september 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek uitnodigen advocaat inzake 'Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd' tbv procedurevergadering
Brief lid / fractie
Download Verzoek SP om reactie van de minister op bericht over seksueel misbruik bij boeddhisten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie op 9 september 2015
Brief lid / fractie
Download Verzoek reactie staatssecretaris naar aanleidng van kort geding deurwaarders tegen CJIB
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een reactie te vragen op het bericht ‘Politie wil golf foute klussers indammen’
Brief lid / fractie
Download Verzoek om rondetafelgesprek over locatiebeleid van de Rechtspraak

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Te behandelen:

2
Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

Te behandelen:

3
Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met de uitvoering van het op 28 mei 1999 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32 en Trb. 2001, 91 en 107) en wijziging van de Wet luchtvervoer BES

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

Te behandelen:

8
9
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Te behandelen:

12
Nota van wijziging over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Te behandelen:

15
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
17
Reactie op het bericht 'In Europees verband is kabinet tegen rem op bonus' en stand van zaken van de ontwikkelingen in de Europese Unie ter zake

Te behandelen:

18
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Bontes, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015, over het bericht ‘Overheid heeft pedofilie jarenlang gedoogd’

Te behandelen:

34
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om het beantwoorden van vragen inzake opzet en vraagstelling beleidsartikel artikel 32 Rechtsbijstand en Rechtspleging

Te behandelen:

35
Reactie op berichtgeving van RTL Nieuws op 9 april 2015 over de naar Turkije vertrokken hoofdverdachte in de zaak die bekend is komen te staan als de ‘Bulgarenfraude’

Te behandelen:

42
Verzoek termijn toezending nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Kamerstuk 33 885)

Te behandelen:

49
58
Regeringsreactie op het rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van een bezoek in mei 2014

Te behandelen:

60
Aanbod van het Britse National Border and Targeting Centre (NBTC) van het Home Office (Ministerie van Binnenlandse Zaken) om een presentatie te verzorgen over het gebruik van PNR-gegevens

Te behandelen:

77
Toezeggingen plenaire behandeling wetsvoorstel 33662 inzake de meldplicht datalekken en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp)

Te behandelen:

80
Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 25 juni 2015, over de reactie op het rapport van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken

Te behandelen:

98
106
Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 9 en 10 juli 2015 te Luxemburg (Kamerstuk 32317, nr. 311)

Te behandelen:

112
Verslag van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Luxemburg op 9 en 10 juli 2015 en het verslag van de op 20 juli 2015 ingelaste Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, gehouden in Brussel

Te behandelen:

115
Start implementatie Voorop in Europa per 1 september 2015
117
Voorstel behandeling aanhangige brieven

Te behandelen:

124
Brievenlijst

Te behandelen:

125
BOR-notitie: Beleidskeuzes inzake drones