Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

20 mei 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  33872 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  34042 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op de vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Kamerstuk 33 965)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijzigingen van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee; Londen, 1 november 1974

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijzigingen van de Bijlagen I en III bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  33839 Nota van wijziging inzake wetsvoorstel Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding ontwerp-besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en het Waterbesluit (implementatie EU-wijzigingsrichtlijnen prioritaire stoffen en grondwater)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding publicaties ILT van maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Problematiek Nederlandse zeegaande zeilschepen op de Oostzee

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Veerverbinding Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 februari 2015, over het bericht dat er zoveel storingen zijn op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang Betuweroute en aanleg Derde spoor Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besluiten spoorgoederencorridors

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Veiligheid treinen type "materieel '64"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding accountantsrapport bij voortgangsrapportage 2 ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het verzoek van het lid Hoogland, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 28 april 2015, over het bericht ‘NS grijpt in bij dochteronderneming Qbuzz’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie taxibeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslagen 2014 Alderstafels + toepassing nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures tussen 22:30 en 23:00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Informatie over het aantal verkeersdoden 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting art. 13 ruimtelijke ontwikkeling (bijlage bij Kamerstuk 32861, nr. 6).

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Meldingen incidenten gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake voorgenomen wijzigingen in de autorisatieprocedure onder de REACH-verordening (1907/2006)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de uitkomsten van het onderzoek van het RIVM en de Universiteit Utrecht naar de relatie tussen vroegtijdige sterfte en luchtverontreiniging (Air Pollution and Mortality in Seven Million Adults: The Dutch Environmental Longitudinal Study (DUELS)) en de moties Van Tongeren c.s. (kamerstuk 30175, nrs. 216-217)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken m.b.t. het programma Elektromagnetische Velden en Gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  RIVM-rapporten betreffende het validatieonderzoek van de berekeningsmethodiek van de magneetveldzone rond hoogspanningslijnen te Maartensdijk en Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek om brieven te sturen over aangekondigde beleidsdoorlichting 2015 (geluid)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beleidsdoorlichting waterkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad die werd gehouden op 14 en 15 april 2015 in Riga

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek van de minister om niet aanwezig te hoeven zijn bij het AO Transportraad d.d. 3 juni 2015

  Besluit: Middels een e-mailprocedure zal worden besloten of het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
  Noot: De minister verzoekt uw commissie niet aanwezig te hoeven zijn bij het algemeen overleg Transportraad d.d. 3 juni 2015. Dit opdat zij op 3 en 4 juni in Parijs kan deelnemen aan het OECD Forum ‘Investing in the future: people, planet and prosperity” en de OECD Ministerial Council Meeting ‘Unlocking investment for sustainable growth and jobs’, samen met de Minister-President.
 39. 39

  Voorstel lid Remco Dijkstra (VVD) voor invulling co-rapporteurschap I&M over de Energie-Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 965 Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
   De eerste termijn van de Kamer heeft op 31 maart 2015 plaatsgevonden. De schriftelijke beantwoording van de eerste termijn is op 28 april 2015 ontvangen (2015Z07789).
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
   Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

   De commissie heeft op 22 april 2015 besloten de Voorzitter te verzoeken dit debat snel in te plannen.
  • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
   Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
   Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015; op verzoek van het lid Hoogland (PvdA) op 28 april 2015 omgezet in een meerderheidsdebat.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
   Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
   Op 22 april 2015 heeft de commissie de staatsecretaris IM verzocht haar toezegging zo spoedig mogelijk te voldoen om de Kamer te informeren over het exacte tijdspad van het plan van aanpak Duurzaam inkopen, zodat dit VAO snel daarna gepland kan worden.
  • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 29 april 2015)
   Eerste spreker: het lid De Vries (PvdA)
 41. 41

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake de BOR-notitie over de jaarverslagen Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) inzake de brand op 12 mei jl. op het bedrijventerrein bij Moerdijk.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van het lid Veldman (VVD) om de behandeling van de Omgevingswet te spreiden over twee maandagen, te weten 1 en 8 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) en Jacobi (PvdA) voor een rondetafelgesprek over de vaargeul Holwerd-Nes en daar optredende vertraging van de veerverbinding met Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek lid Bashir (SP) om nadere brief over uitvoering motie Bashir/Elias over in beeld brengen waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat binnen de Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rondvraagpunt/voorstel van het lid Visser (VVD) om de Verzamelbrief verkeersveiligheid te agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rondvraagpunt van het lid Van Helvert (CDA) inzake de rol van de kustwacht in relatie tot de bergingsmaatschappijen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rondvraagpunt van het lid Hoogland (PvdA) inzake de vóór de zomer toegezegde reactie op het SWOV-rapport