Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 20 mei 2015
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 20 mei 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
33872 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Te behandelen:

3
34042 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

Te behandelen:

4
Antwoorden op de vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Kamerstuk 33 965)

Te behandelen:

6
7
Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Te behandelen:

9
Wijzigingen van de Bijlage bij het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014

Te behandelen:

10
Wijzigingen van de Bijlagen I en III bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978 daarbij; Londen, 17 oktober 2014

Te behandelen:

36
BOR-notitie - 7e voortgangsrapportage HWBP2
38
BOR-notitie - 25e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier
40
Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015
41
Verzoek van de minister om niet aanwezig te hoeven zijn bij het AO Transportraad d.d. 3 juni 2015

Details

Besluit: Middels een e-mailprocedure zal worden besloten of het algemeen overleg wordt omgezet in een schriftelijk overleg.
Noot: De minister verzoekt uw commissie niet aanwezig te hoeven zijn bij het algemeen overleg Transportraad d.d. 3 juni 2015. Dit opdat zij op 3 en 4 juni in Parijs kan deelnemen aan het OECD Forum ‘Investing in the future: people, planet and prosperity” en de OECD Ministerial Council Meeting ‘Unlocking investment for sustainable growth and jobs’, samen met de Minister-President.
43
Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het zomerreces 2015
44
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 33 965 Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte
  De eerste termijn van de Kamer heeft op 31 maart 2015 plaatsgevonden. De schriftelijke beantwoording van de eerste termijn is op 28 april 2015 ontvangen (2015Z07789).
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 33 802 Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.

  De commissie heeft op 22 april 2015 besloten de Voorzitter te verzoeken dit debat snel in te plannen.
 • 34 042 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer
  Dit wetsvoorstel is op 14 januari 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
  Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 5 maart 2015; op verzoek van het lid Hoogland (PvdA) op 28 april 2015 omgezet in een meerderheidsdebat.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail
  Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015.
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Duurzaamheid (AO d.d. 5 februari 2015)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  Op 22 april 2015 heeft de commissie de staatsecretaris IM verzocht haar toezegging zo spoedig mogelijk te voldoen om de Kamer te informeren over het exacte tijdspad van het plan van aanpak Duurzaam inkopen, zodat dit VAO snel daarna gepland kan worden.
 • VAO Ruimtelijke ordening (AO d.d. 29 april 2015)
  Eerste spreker: het lid De Vries (PvdA)
48
Voorstel van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) en Jacobi (PvdA) voor een rondetafelgesprek over de vaargeul Holwerd-Nes en daar optredende vertraging van de veerverbinding met Ameland

Te behandelen:

49
50
Rondvraagpunt/voorstel van het lid Visser (VVD) om de Verzamelbrief verkeersveiligheid te agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 28 mei 2015.

Te behandelen:

51
Rondvraagpunt van het lid Van Helvert (CDA) inzake de rol van de kustwacht in relatie tot de bergingsmaatschappijen

Te behandelen:

52
Rondvraagpunt van het lid Hoogland (PvdA) inzake de vóór de zomer toegezegde reactie op het SWOV-rapport
53
Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014