Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

30 oktober 2014
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J.M.J. Moors (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • A.G. Schouw (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal over halfjaarlijkse rappel toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Tijdelijk Experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het toezichtsrapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD/Commissie) inzake de inzet van de afluisterbevoegdheid en van de bevoegdheid tot de selectie van sigint door de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Spoedverzoek aangaande passief kiesrecht eilandsraadsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vervolgreactie op uitzending EenVandaag over moord op Theo Van Gogh d.d. 22 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Notitie tweekamerstelsels

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderhandelingsresultaat ABP-pensioenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met het oog op een betere uitvoering van de wet (Reparatiewet WNT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering en in verband met enkele wijzigingen van technische aard (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op de consultatie van de Europese Commissie over stedelijke dimensie in EU-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met de verlaging van het wettelijke bezoldigingsmaximum van 130% naar 100% van de bezoldiging van een minister (Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van de leden Recourt en Schouw over procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over het Voorstel van Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Kamerstuk 33 978)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang inzake Basisregistratie Personen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afschrift brief aan het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann inzake AET

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanhoudingen fraude met DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding van het onderzoek naar de progressie in de mate van transparantie van gemeentelijke tarieven voor de leges van omgevingsvergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de aangenomen motie van de leden Schouw en Taverne over het intrekken van de Zondagswet (Kamerstuk 33 400 VII, nr. 23)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding risicoanalyse integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek tot onderzoek CTIVD resterende vragen in verband met de moord op Theo van Gogh

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Informatie over het wetsvoorstel verkorting duur voortgezette uitkering Appa (Kamerstuk 33 946)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 B)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34 000 C)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 34000 IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitkomsten van een inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2013 van decentrale overheden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Nadere informatie inzake inwerkingtreding van de Wet raadgevend referendum

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie Evaluatie 'Veilig misstanden melden op het werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afschrift antwoord aan de Oogvereniging inzake het toepassen van WCAG 2.0. / webrichtlijnen 2.0. t.b.v. toegankelijkheid websites publieke organen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s (Kamerstuk 33 659, nr. 20)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek de Nationale ombudsman tot herbenoeming substituut-ombudsmannen

 36. 36

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Afschrift brief Rfv aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. advies objectief verdeelmodel Wmo 2015

 38. 38

  Aanbieding signalement 'Wachtgeldregeling' van Rob

 39. 39

  Verzoek aan de commissie om de voorzitter van de parlementaire controlecommissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de Duitse Bondsdag, de heer Clemens Binninger (CDU) te ontvangen op maandag 1 december 2014 om 15.00 uur

 40. 40

  Toelichting op de drie 'Parlement en Wetenschap'-instrumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om kabinetsreactie op item over veiligheid van DigiD - in uitzending van Opgelicht van 18 oktober 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Kamerstuk 33 935)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift van de reactie op brief van Stichting Waarmerk drempelvrij.nl met betrekking tot beheer van de webrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rapport Basisregistraties; vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance

  Te behandelen:

  Loading data