Debat geweest
12 juni 2014 | 10:30 - 11:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download 3e Herziene agenda procedurevergadering VWS 12 juni 2014 - 10.30 -11.45 uur - i.v.m. toevoeging agendapunten
Besluitenlijst procedurevergadering
Download HERZIENE besluitenlijst i.v.m. aanpassing besluit bij agendapunten 9 en 54

Agendapunten

2
Brief van de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer over de voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Te behandelen:

4
Reactie op het verzoek van het lid Van Veen over de berichtgeving uit de Telegraaf dat de medische dossiers van huisartsen vol fouten zitten (Regeling van Werkzaamheden 10 april 2014)

Te behandelen:

6
Reactie op berichten over wachtlijsten en verhuizing van ouderen uit zorginstellingen (verzoek van het lid Keijzer in de regeling van Werkzaamheden van 1 april 2014 en verzoek van het lid Baay-Timmerman in de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2014)

Te behandelen:

8
17
Financiële duidelijkheid voor gemeenten (Toets Algemene Rekenkamer op macrobudgetten Jeugdwet en Wmo 2015 – aanvullende toelichting)

Te behandelen:

28
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

35
Reactie op uitzending Radio 1 (Nu.nl) inzake uitspraken over de verschillende polissen en het vergoeden van niet-gecontracteerde zorg in verhouding tot aanhangige wetsvoorstel 33362

Te behandelen:

37
Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Agema over het scheiden van hoogbejaarde ouderen door het kabinetsbeleid en het bericht ‘Schoonmoeder nog alleen thuis’ (Kamerstuk 30 597, nr. 423)

Te behandelen:

39
Verslag schriftelijk overleg inzake Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument (Kamerstuk 30 597, nr. 426)

Te behandelen:

42
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de verankering van het persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Kamerstuk 25 657, nr. 104)

Te behandelen:

44
Verslag schriftelijk overleg over de reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)

Te behandelen:

45
Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2015 en wijziging van het Besluit zorgverzekering BES in verband met het zorgpakket BES 2015

Te behandelen:

48
De commissie besluit tot dechargeverlening inzake het Jaarverslag VWS 2013