Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 september 2014
9:45 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Let op: afwijkend begintijdstip!!!

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Neppérus (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • M. Agema (PVV)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A.J.M. Teunissen ()
 • H.C.R.M. Clemens ()
 • E.M. Sjerp ()

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek Agora, namens meerdere organisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. initiatieven voor palliatieve zorg

 3. 3

  Fiche: mededeling burgerinitiatief “Eén van ons”

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  33891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgang communicatie aan burgers over de Wtcg en de CER

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding rapport ‘Aandacht voor agressie in zorgopleidingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op artikel 'Sportbond staat diep in het rood'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding rapport Zorginstituut Verbeterplan Artrose knie/heup

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de voorhang bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (Kamerstuk 33 578, nr. 6)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding eindrapportage Zorginstituut Nederland over alternatieve bezuinigingsmaatregelen IVF

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op signaleringsrapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen - nu en in de toekomst’ door de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op aanvullende vragen van leden Pia Dijkstra en Bruins Slot inzake het jaarrekeningtraject en de afstemming tussen het OM en de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoeken naar verhoging eigen risico en zorgmijding

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding Marktscan Ketenzorg 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Pakketduiding ZiNL van klinische opname voor kinderen met morbide obesitas

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  ‘De Wmo in beweging; Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken kostenbewustzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  E-health en zorgverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Preventief (zelf)onderzoek, uitdagingen en kansen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Bestuurlijke afspraken bekostiging huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijzigingen van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de Jeugdwet (Invoeringswet Jeugdwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vaccinatiezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeken naar effecten verkooppunten en leeftijdverificatiesystemen tabaksproducten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toezegging stand van zaken om de privacy bij de decentralisatie van de jeugdzorg te borgen met de bijbehorende planning

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang transitie Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitkomsten van de juridische analyse van de ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarrapportage signaaltoezicht NZa 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de aanbevelingen uit de rapportage LHBTI kinderen in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake nadere toelichting financiële aspecten Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgangsrapportage in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezicht- en handhavinginstrumentarium Nederlandse Zorgautoriteit en reactie op de motie van de leden Bouwmeester en Bruins Slot over de inzet van dit instrumentarium van NZa en ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Standpunt evaluatie Regeling late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Nader bezien cliëntgroepen voor eenmalige gegevensoverdracht jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (Kamerstuk 32 239, nr. 3)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Ontwikkelingen omtrent regiomaatschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang verbetertraject IGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding Regeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vier rapporten van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor het Onderwijs over de kwaliteit van de jeugdzorgplus instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Positioneringsnota universitair medische centra (umc's)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beroepsbeperkende afspraken IGZ 2000-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Praktijk evaluatie hulpmiddelenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapportage Intensieve Toezicht SMC

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Rapport ‘Traumazorg in beeld’ van de landelijke traumaregistratie (LTR) over de jaren 2008-2012 in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voortgang Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen van ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbieding concept Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van enkele wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het invoeren van de mogelijkheid tot het heffen van kostendekkende tarieven voor op grond van deze wetten verrichte werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding van het jaarrapport Perinatale audit 2010 - 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Afschrift brief aan de wethouders Jeugd van de gemeenten van de Gelderse jeugdzorgregio’s over Bureau Jeugdzorg Gelderland

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Intensiveren en verankeren aanpak eenzaamheid

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Doelmatigheidsprogramma’s binnen ZonMw

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Transparantie van kwaliteit in de curatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van een schriftelijk overleg over bekostiging van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (Kamerstuk 29 248, nr. 260)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Tussenrapportage verbetering informatievoorziening zorguitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op bericht in het Financieel Dagblad 24 juni 2014 inzake uitspraak Voorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van de inkoop van zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de eigen bijdrage voor rolstoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Vermindering regeldruk VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake “Verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord”

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 15 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verslagen van en reactie op zes bijeenkomsten over samenwerking en mededinging in de curatieve zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Advies van de Algemene Rekenkamer over het ontwerp-Besluit Jeugdwet

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Stand van zaken toezeggingen VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) (Kamerstuk 31 839, nr. 393)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Brief NZa aan de minister van VWS over het verzoek om openbaarmaking van het onderzoeksrapport inzake de boete-oplegging aan het St. Antonius Ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer over het bericht ‘Noodplan moet leegloop bij jeugdzorg voorkomen’

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten en van het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksprodukten

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Aanbieding afschrift brief aan NZa over wijziging Budgettair kader Wlz 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op het verslag van het rondetafelgesprek over euthanasie en psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015 (Kamerstuk 30 597, nr. 444)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Voortgang Inkoopafspraken Transitie Jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2012/26/EU, wat de geneesmiddelenbewaking betreft

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Verzoek GR om afspraak voor jaarlijks overleg werkprogramma en wederzijdse ontwikkelingen met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 79. 79

  Transitieagenda Langer zelfstandig wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek om reactie op het verzoek van de VNG een aantal zaken die direct gerelateerd zijn aan de Wmo 2015 op landelijk niveau op korte termijn met spoed te regelen.

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek tot AO spoedzorg en de uitspraak van de ACM (Autoriteit Consument & Markt)

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verzoek om reactie op brief van Iederin en VGN inzake toegang, inkoop en financiering van cliënten met een extramurale indicatie in de AWBZ/Wlz 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek om reactie op bericht "Alarm op korting ouderenzorg”, NOS 25 augustus.

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verzoek om reactie op bericht Zorgvisie over opsplitsen wijkverpleging door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verzoek om reactie op brief FNV, CNV en VCP aan alle colleges van Burgemeester en Wethouders m.b.t. grote zorgen over WMO 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek om reactie staatssecretaris op bericht ‘Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten’ en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteit van zorg.

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verzoek om kabinetsreactie op artikel in Medisch Contact over een betere toetsing van euthanasie bij psychiatrische patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verzoek aan de NZa om informatieover onterechte bijbetalingen

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Verzoek om algemeen overleg over onterechte bijbetalingen n.a.v. onderzoek NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Verzoek om uitstel algemeen overleg Zorgverzekeringswet 4 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Verzoek om spoed algemeen overleg inzake Inkoopproblemen Jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Verzoek om uitstel inbreng verslag 33980 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verzoek om uitstel van de AO's Alcoholbeleid en Euthanasie op 11 september 2014 i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verzoek om reactie op rapport Bonger Instituut voor Criminologie

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Verzoek om stand van zaken m.b.t. evaluatie Wet BIG

  Te behandelen:

  Loading data