Debat geweest
3 september 2014 | 09:45 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Let op: afwijkend begintijdstip!!!

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. VWS d.d. 3 september 2014
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda PV cie. VWS woensdag 3 september - 09.45-11.30 uur - agendapunten toegevoegd; LET OP AFWIJKEND BEGINTIJDSTIP

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Verzoek Agora, namens meerdere organisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport m.b.t. initiatieven voor palliatieve zorg
10
12
Reactie op signaleringsrapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen - nu en in de toekomst’ door de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding (SCK)

Te behandelen:

33
Toezicht- en handhavinginstrumentarium Nederlandse Zorgautoriteit en reactie op de motie van de leden Bouwmeester en Bruins Slot over de inzet van dit instrumentarium van NZa en ACM

Te behandelen:

37
Verslag van een schriftelijk overleg inzake evaluatie en wijzigingen regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg (Kamerstuk 32 239, nr. 3)

Te behandelen:

49
Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014)

Te behandelen:

56
Verslag van een schriftelijk overleg over bekostiging van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg (Kamerstuk 29 248, nr. 260)

Te behandelen:

61
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake “Verzoek om uitleg over vermindering van de verzachtingen zoals bereikt in het meest recente zorgakkoord”

Te behandelen:

63
69
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Jeugdwet (Besluit Jeugdwet) (Kamerstuk 31 839, nr. 393)

Te behandelen:

75
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de wijziging van de indexeringssystematiek in de langdurige zorg per 2015 (Kamerstuk 30 597, nr. 444)

Te behandelen:

78
Verzoek GR om afspraak voor jaarlijks overleg werkprogramma en wederzijdse ontwikkelingen met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
80
Verzoek om reactie op het verzoek van de VNG een aantal zaken die direct gerelateerd zijn aan de Wmo 2015 op landelijk niveau op korte termijn met spoed te regelen.

Te behandelen:

82
84
Verzoek om reactie op bericht Zorgvisie over opsplitsen wijkverpleging door zorgverzekeraars

Te behandelen:

86
Verzoek om reactie staatssecretaris op bericht ‘Betaald werk verdrongen door onbetaalde krachten’ en hoe dit zich verhoudt tot de kwaliteit van zorg.

Te behandelen:

87
Verzoek om kabinetsreactie op artikel in Medisch Contact over een betere toetsing van euthanasie bij psychiatrische patiënten

Te behandelen:

92
Verzoek om uitstel inbreng verslag 33980 - Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving i.v.m. de plenaire behandeling van de Wlz

Te behandelen: