Procedurevergadering : Procedurevergadering OCW (Let op: Aansluitend aan de stemmingen)

De vergadering is geweest

5 juni 2014
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m wijziging tijdstip)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.G. Wolbert (PvdA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • K.C.J. Straus (VVD)
 • J.F. Klaver (GroenLinks)
 • M. Mohandis (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • L. Ypma (PvdA)
 • T.E. Siderius (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Planning van werkzaamheden

  Planning overleg over OJCS-raden:
  • informele OJCS-raad 24/9: inbreng schriftelijk overleg op donderdag 11 september a.s.
  • OJCS-raad, cultuur en sport d.d. 25/11: inbreng schriftelijk overleg op donderdag 20 november a.s.
  • OJCS-raad d.d. 12/12: inbreng schriftelijk overleg op donderdag 5 december a.s.
 2. 2

  Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 15 mei 2014

 3. 3

  Besluitenlijst extra procedurevergadering OCW van 20 mei 2014

 4. 4

  Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 27 mei 2014 is besloten tot uitbreiding van de deelnemerslijst Rondetafelgesprek Toekomstbestendige omroep op 4 juni a.s.

 5. 5

  Brievenlijst

 6. 6

  Nieuwe filmregeling; Verslag van een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Financiële eindrapportage verbouwing Rijksmuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het manifest van het Grote Kerken Overleg over het tekort aan rijkssubsidie voor het onderhoud van de grote kerkelijke rijksmonumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding advies m.b.t. Erfgoedwet van Raad voor Cultuur

 11. 11

  Planning van enkele brieven over het cultuurbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding verslag toezicht wegwerken departementale archiefachterstanden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afschrift van het antwoord op de brief van Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland over passend onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de brief van Advies Onderwijsrecht m.b.t. pestdrama Leeuwarden en de rol van de Inspectie van Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van het lid Van Meenen over de plaats van medezeggenschap in het toezichtskader van de inspectie en de instellingsaccreditatie voor het hoger onderwijs (kamerstuk 33495 nr. 52)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van de leden Lucas en Mohandis inzake internationaal onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Maatregelen ter versterking van de handhaving van de studiefinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitvoering van de motie van het lid Jadnanansing over de verruiming van erkende leerbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage burgerbrieven 2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding overzicht van de besteding van rijkssubsidies per ministerie; Subsidieoverzicht OCW

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kerncijfers Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009-2013

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitwerking maatregelen leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het IBO-rapport Wetenschappelijk Onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van de commissie over een brief van een vader die vindt dat de school van zijn zoon geen passend onderwijs biedt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Plan van aanpak tegen pesten - een jaar later

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie inzake een brief van een leerling en haar moeder over tegenwerking bij overstap van speciaal naar regulier onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Plan van aanpak toptalenten 2014 - 2018; Verslag van een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Onderwijs persoonlijker maken met moderne leermiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Hoofdlijnen Studievoorschot: naar een nieuw stelsel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Drie rapporten over rekenen vo en mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake 'Een toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van het schriftelijk overleg over OJCS-Raad op 20-21 mei 2014 (Kamerstuk 21501-34, nr. 225)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag schriftelijk overleg over de Raad voor Jeugd en Sport 20-21 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Evaluatie commissieactiviteiten

  Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering
 40. 40

  Planning van werkzaamheden

  Ter vergadering worden nog enkele suggesties gedaan voor de genodigdenlijst van de rondetafel Passend onderwijs op 19 juni a.s. De uiteindelijke genodigdenlijst bereikt de leden op dinsdag 10 juni a.s.
 41. 41

  Verzoek van het lid Van Meenen om het notaoverleg Samenwerkingsscholen d.d. 30 juni om 13.00 uur te starten in plaats van 10.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Van Dijk om de staatssecretaris om informatie te vragen met betrekking tot de uitvoering van de toezeggingen uit zijn brief d.d. 16 december 2013 inzake burgerschap in het onderwijs (Kamerstuk 33750 VIII, nr. 80)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Ypma om een technische briefing over "Toezicht in transitie" (Kamerstuk 33 905, nr. 1) ter voorbereiding van het algemeen overleg op 2 juli 2014 inzake Ontwikkelingen in het onderwijstoezicht.

  Te behandelen:

  Loading data