Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

9 april 2014
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
HERZIENE CONVOCATIE  
datum en tijd gewijzigd, was 8 april van 16.00 uur-17.15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.I. Hamer (PvdA)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • S.W. Dikkers (PvdA)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • E. Ziengs (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Parlement van Kroatië voor Europese interparlementaire bijeenkomst "Challenges of sustainable tourism: promoting cultural heritage and environment protection" in Zagreb en Mali Lošinj d.d. 10-13 september 2014

 3. 3

  Uitnodiging TenneT TSO BV voor bezoek aan offshore platform HelWin2 in Zwijndrecht d.d. 8 mei 2014

 4. 4

  Verslag van de Energieraad van 4 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van de brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met betrekking tot gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen ‘Aanbieding ontwerp-besluit grootschalige uitrol slimme meters (Kamerstuk 29 023, nr. 160)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over uitvoering van de motie-Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen.

  Is overgedragen door de commissie I&M op 2 april 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden in verband met de vaststelling van de gassamenstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Aanbeveling Europese kwaliteitsbeginselen voor toerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Fiche: Mededeling Europese strategie voor kust- en maritiem toerisme

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling Internetbeleid en -Governance

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzoek van het lid Verhoeven om het algemeen overleg Telecommunicatie op donderdag 27 maart 2014 uit te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toegang tot de kabel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verzoek van het lid M.L. Vos om een rondetafelgesprek Franchising voor 12 juni 2012.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Leegte de beantwoording van vragen van het lid van Veldhoven m.b.t. de Warmtewet (aanhangsel handelingen 1530) te betrekken bij bij een t.z.t. te plannen algemeen overleg Warmtewet.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Ziengs om het Voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (Kamerstuk 33910) toe te voegen aan de procedurevergadering van morgen en een datum voor volgende week vast te stellen voor de inbreng verslag.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van de leden M.L. Vos en De Liefde om de inbrengdatum van wetsvoorstel 33707 te verlengen naar 17 april 2014 en om een gecombineerde behandeling met 33587 indien de cie BiZa besluit het voortouw van dit wetsvoorstel over te dragen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkbezoek aan Brussel na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief aan vakcommissies inzake voortouw BES-aangelegenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Behandeling Verantwoordingsstukken Ministerie EZ 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht (30-leden) debatten. Ter informatie.

   
  • Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  • Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
  • Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  • Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  • Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (lid Bosman)
  • Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie, incl. het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (lid Dikkers)
  • Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  • Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
 26. 26

  Voorstel procedurevergaderingen na het zomerreces tot het Kerstreces 2014

  De volgende data voor de procedurevergaderingen worden vastgesteld:
  • dinsdag 9 september van 16.00 tot 17.15 uur
  • woensdag 24 september van 11.00 tot 12.15 uur
  • dinsdag 7 oktober van 16.00 tot 17.15 uur
  • dinsdag 28 oktober van 16.00 tot 17.15 uur
  • dinsdag 11 november van 16.00 tot 17.15 uur
  • dinsdag 25 november van 16.00 tot 17.15 uur
  • dinsdag 9 december van 16.00 tot 17.15 uur
  • dinsdag 16 december van 16.00 tot 17.15 uur
 27. 27

  Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording schriftelijk overleg Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (TK 28286-725)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport "Compensatie van schade aan natuurgebieden – vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden" d.d. 16 april 2014

 30. 30

  Invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  EU-voorstellen: Actieplan biologische productie COM (2014) 179 en Verordening biologische productie en etikettering COM (2014) 180

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Internationaal landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding rapport “Risico's in de Vleesketen”

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoord op de vraag van het lid Klaver over de mogelijkheid tot wijziging van de besluitvormingsprocedure voor markttoelatingen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Kabinetsreactie op het rapport van Wakker Dier “Hormoongebruik in de vee-industrie”

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitvoering motie Ouwehand/Schouw inzake verkoop van glyfosaat aan particulieren (Kamerstuk 27858, nr.240)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Richtlijn over levensmiddelen van kloondieren

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afschrift van het antwoord op de brief aan het Platform Engbertsdijksvenen betreffende de MKBA voor het gebied Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Afschrift van het antwoord op de ingekomen brief van de gemeente Steenwijkerland over de vergoedingen voor rietlandbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op het bericht in Elsevier inzake natuursubsidies in Noord-Holland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitkomsten van het WTO-geschil over het EU-verbod op de import van zeehondenbont en andere producten afkomstig van zeehonden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  TEEB voor gebieden (Wageningen UR)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op EO-uitzending van '3onderzoekt' betreffende de illegale handel in en mishandeling van apen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  De situatie bij de Zeehondencrèche in Pieterburen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Anticipatie op de komst van de wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie van de regering op de mededeling van de Europese Commissie inzake wildlife crime

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op het verzoek van het lid Lodders gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2014 over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 24 en 25 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Beantwoording openstaande vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 24 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Verordening en richtlijn fokkerij

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Besmetting ‘Potato spindle tuber viroid’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Kadavertarieven Rendac

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Informatie over het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn en over derogatie voor de periode 2014-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van het lid Ouwehand mede namens de fracties van de PvdA, D66, SP, PVV en GL om het algemeen overleg Natuurbeleid van 26 maart 2014 uit te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. de planning van het Algemeen Overleg mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Smaling om het algemeen overleg Mestbeleid uit te breiden tot 4 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van EZ te vragen de nitraatuitspoelingsgegevens over 2012 en 2013 uit het RIVM rapport naar de Kamer te sturen voor aanvang van het algemeen overleg Mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor EZ ten behoeve van het AO mestbeleid van 26 maart 2014 over oa nitraatuitspoelingsgevens en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 24 maart 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad op 6 mei 2014 in Athene

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 april 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid van Gerven om een update over EHS / NNN waarin op de realisatie wordt ingegaan (aantal ha en provinciaal budget) en de voortgang van de al dan niet herijkte contouren per provincie.

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek van de leden Dik-Faber en Dikkers om een rondetafelgesprek te organiseren over toezicht en voedselveiligheid in de vleessector.

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek van het lid Heerema om een bijzondere procedure inzake de Oostvaardersplassen te houden op dinsdag 15 april 2014, van 16.00 tot 18.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Verzoek van het lid Dikkers om een quickscan door het BOR inzake rapporten betreffende vleesfraude en acties die door kabinet in gang zijn gezet en de mogelijkheid voor het aanstellen van een rapporteur.

  Te behandelen:

  Loading data