Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene convocatie agenda procedurevergadering commissie EZ op 9 april 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie EZ op 9 april 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Parlement van Kroatië voor Europese interparlementaire bijeenkomst "Challenges of sustainable tourism: promoting cultural heritage and environment protection" in Zagreb en Mali Lošinj d.d. 10-13 september 2014
3
Uitnodiging TenneT TSO BV voor bezoek aan offshore platform HelWin2 in Zwijndrecht d.d. 8 mei 2014
6
Beantwoording feitelijke vragen ‘Aanbieding ontwerp-besluit grootschalige uitrol slimme meters (Kamerstuk 29 023, nr. 160)

Te behandelen:

7
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over uitvoering van de motie-Dik-Faber over het rapporteren over bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen.

Details

Is overgedragen door de commissie I&M op 2 april 2014.

Te behandelen:

18
Wetgevingsrapport “Wet vaststelling parkeertarieven per minuut” (TK 33707)
20
Verzoek van het lid Leegte de beantwoording van vragen van het lid van Veldhoven m.b.t. de Warmtewet (aanhangsel handelingen 1530) te betrekken bij bij een t.z.t. te plannen algemeen overleg Warmtewet.

Te behandelen:

21
Verzoek van het lid Ziengs om het Voorstel van wet inzake Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen) (Kamerstuk 33910) toe te voegen aan de procedurevergadering van morgen en een datum voor volgende week vast te stellen voor de inbreng verslag.

Te behandelen:

22
Verzoek van de leden M.L. Vos en De Liefde om de inbrengdatum van wetsvoorstel 33707 te verlengen naar 17 april 2014 en om een gecombineerde behandeling met 33587 indien de cie BiZa besluit het voortouw van dit wetsvoorstel over te dragen

Te behandelen:

24
Stafnotitie buitenlands werkbezoek VS
27
Overzicht (30-leden) debatten. Ter informatie.

Details

 
 • Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
 • Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
 • Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
 • Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
 • Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (lid Bosman)
 • Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie, incl. het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (lid Dikkers)
 • Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
 • Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
28
Voorstel procedurevergaderingen na het zomerreces tot het Kerstreces 2014

Details

De volgende data voor de procedurevergaderingen worden vastgesteld:
 • dinsdag 9 september van 16.00 tot 17.15 uur
 • woensdag 24 september van 11.00 tot 12.15 uur
 • dinsdag 7 oktober van 16.00 tot 17.15 uur
 • dinsdag 28 oktober van 16.00 tot 17.15 uur
 • dinsdag 11 november van 16.00 tot 17.15 uur
 • dinsdag 25 november van 16.00 tot 17.15 uur
 • dinsdag 9 december van 16.00 tot 17.15 uur
 • dinsdag 16 december van 16.00 tot 17.15 uur
30
Beantwoording schriftelijk overleg Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren vanwege de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (TK 28286-725)

Te behandelen:

31
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport "Compensatie van schade aan natuurgebieden – vervolgonderzoek naar de bescherming van natuurgebieden" d.d. 16 april 2014
33
40
Afschrift van het antwoord op de brief aan het Platform Engbertsdijksvenen betreffende de MKBA voor het gebied Engbertsdijksvenen en Wierdense Veld

Te behandelen:

59
Verzoek van het lid Lodders de staatssecretaris van EZ te vragen de nitraatuitspoelingsgegevens over 2012 en 2013 uit het RIVM rapport naar de Kamer te sturen voor aanvang van het algemeen overleg Mestbeleid

Te behandelen:

64
Verzoek van het lid van Gerven om een update over EHS / NNN waarin op de realisatie wordt ingegaan (aantal ha en provinciaal budget) en de voortgang van de al dan niet herijkte contouren per provincie.

Te behandelen:

67
Verzoek van het lid Dikkers om een quickscan door het BOR inzake rapporten betreffende vleesfraude en acties die door kabinet in gang zijn gezet en de mogelijkheid voor het aanstellen van een rapporteur.

Te behandelen: