Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Provincie Flevoland voor werkbezoek m.b.t. windenergie

 3. 3

  Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanvullende toelichting op de alternatieve maatregel voor kolencentrales (Energieakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgang Groningen gaswinning dossier

  Besluit: Tijdens de eerstvolgende procedurevergadering zal een voorstel voor de spreektijdenverdeling voor het WGO Energie geagendeerd worden waarbij er extra spreektijd wordt ingeruimd voor de kleinere fracties in verband met het onderwerp Groningen gaswinning.
   
 6. 6

  Fiche 3: Mededeling Data-economie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nota over Ruimtevaartbeleid 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Overzicht van de toepassing van aanbestedingsrichtlijn 2009/81/EG door EU lidstaten in 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Werkprogramma Actal 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toekomstfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding van de geannoteerde agenda van de informele Telecomraad die op 2 en 3 oktober a.s. zal plaatsvinden in Milaan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaringen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek inzake behandeling EU Klimaat- en energiepakket 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken betreffende het definitieve winningsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche 1: Mededeling Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche 2: mededeling onderzoek en innovatie: de bronnen van toekomstige groei

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Fiche 6: Mededeling Groen actieplan voor het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het Witboek ‘Naar een effectievere EU-concentratiecontrole’

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verzoek van het lid Leegte om het algemeen overleg Decentrale energie (tweede termijn) op dinsdag 23 september a.s. van 18.00 tot 20.00 uur, te laten plaatsvinden van 16.00 tot 18.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Van Veldhoven het agendapunt inzake de BOR-notitie Intormatiemogelijkheden Windenergie naar de volgende procedurevergadering op 7 oktober 2014 te verplaatsen.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek van het lid Leegte om de minister te vragen naar de taak van de EU commissaris op het dossier Energie Unie en of deze functie in lijn is met wat de minister eerder hierover heeft gezegd.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek van het lid Leegte om de minister te verzoeken wanneer de Kamer de prioriteiten kan verwachten voor het voorzitterschap van de Europese Unie in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Van Dekken om de inititatiefwetsvoorstellen van het lid Kuiken Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut (TK 33587) en Wet vaststelling parkeertarieven per minuut (TK 33707) aan te melden voor plenaire behandeling.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Van Tongeren om een brief van de minister over het eventuele voornemen de SDE+2014 aan te passen en om geen onomkeerbare stappen te nemen tot de behandeling van deze brief in de Kamer.

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid De Liefde om akkoord te geven op het Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Overzicht toezeggingen EU informatie, advies best practices EU-informatievoorziening en aangepaste sjablonen BNC-fiches

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Overzicht te verwachten wetsvoorstellen op het terrein van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijzigingen in de Ontwerpbegroting 2015 van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over rapport "Besteding van aardgasbaten" en brief met aandachtspunten bij de begroting 2015 van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2014

 33. 33

  (30 leden) debatten. Ter informatie.

  1. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  3. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de
   Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
  4. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
  5. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
  7. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
  8. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
  9. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 34. 34

  Uitnodiging WRR voor toelichting (tijdens lunchbijeenkomst) op rapport 'Naar een voedselbeleid' d.d. 2 oktober 2014

 35. 35

  Vormgeving controles in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Uitstel KNAW advies "Gebruik van niet-humane primaten (NHP) als proefdier: nut of noodzaak?"

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstelbrief n.a.v. rappel inzake de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over voedselveiligheid op 3 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Inzet 65e jaarvergadering Internationale Walvisvaart Commissie (IWC65)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Dikkers om een kabinetsreactie naar aanleiding van de berichtgeving over het opschorten van financiële steun door de EU voor tuinders.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag extra Landbouw- en Visserijraad 5 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde agenda informele Landbouwraad 29 en 30 september 2014 in Milaan

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Graus om een kabinetsreactie op de resultaten van WOB-verzoek/-onderzoek door Omroep Gelderland inzake voedselschandalen en de jarenlange doofpotaffaire bij bedrijf Foppen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg te houden inzake dierproeven in apenlaboratoria voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken 2015, onderdeel Landbouw en Natuur.

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verzoek van het lid Dikkers de minister van VWS uit te nodigen voor het algemeen overleg Voedsel op 9 oktober 2014, van 10.00 tot 13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Thieme om een rappel doen op de toezegging van de Staatssecretaris van EZ en de minister van VWS (2013Z24518) over een integraal advies door de RIVM en CIb over het totaalbeeld van CRE’s risico’s in de veterinaire en humane gezondheidszorg en de effectiviteit van maatregelen.

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verzoek van het lid Heerema de Regiegroep Recreatie en Natuur toe te voegen aan het rondetafelgesprek Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) op 25 september 2014, van 10.00 tot 13.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data