Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Harmonisatie van de voorbereiding op, en maatregelen bij, kernongevallen in Nederland en onze buurlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen met betrekking tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage van ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen 2013 (Storingsrapportage 2013)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage aan de Europese Commissie over implementatie Richtlijn Nucleaire Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen van de commissie over het voornemen om strategische samenwerkingsverbanden van Gasunie en TenneT toe te staan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Energieakkoord: alternatief voor de afspraak over kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang programma "uitkoop en verkabeling"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Groningen gaswinning dossier

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding jaarverslag 2013 van Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift reactie op de brief van het CDA-gemeenteraadslid Van Bree inzake de mobiele bereikbaarheid van 1-1-2

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van reactie op verzoek Stichting Dorpsraad Tilligte om aandacht voor de slechte mobiele bereikbaarheid in het Oosten van het land

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik, invulling motie De Liefde c.s. inzake positie kleinzakelijke gebruikers en andere toezeggingen op het gebied van telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang van de motie van de leden Monasch en Albert de Vries over de beschikbare middelen voor de aanleg van breedband in krimp- en plattelandsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Implementatie van de visie op het toegepast onderzoek: Kabinetsreactie op het Strategisch Kader TO2 federatie en het Strategisch Plan TNO 2015-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het amendement van het lid Schouten dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken met betrekking tot betaaltermijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording van een schriftelijk overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 21 en 22 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 21-22 juli 2014 in Milaan (Italië)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel BNC-fiche Richtlijn betreffende de verspreiding van gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden, COM (2014) 344

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche 1: Richtlijn verspreiding gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  EU-voorstel: Mededeling "Groen actieplan voor het MKB" COM (2014) 440

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche 3: Verordening statistiek betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst en stand van zaken EFRO 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Cijfers ziekteverzuimverzekeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel BNC-fiche Mededeling 'Onderzoek en Innovatie: de bronnen van toekomstige groei', COM (2014) 339

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstellen van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) en tot het vaststellen van parkeerbelasting per geparkeerde minuut (Wet parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van het jaarverslag 2013 van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Centrale Commissie voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Zeeland en Omroep Gelderland tot aanbieding petitie m.b.t. ervaringen luisteraars met 112-meldingen d.d. 9 september 2014

 36. 36

  Fiche: Richtlijn bevordering aandeelhoudersbetrokkenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van de geannoteerde Agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 21 en 22 juli 2014, Milaan

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen (Wet opheffing bedrijfslichamen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding Toezichtverslag PBO over 2013 en het Tussentijds Toezichtverslag PBO 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Gesthuizen om een (technische) briefing door ACM over de postmarkt (agenda pv 9 september 2014)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Gesthuizen om een reactie op brieven (2014z04203 plus bijlagen) inzake draadloze frequenties in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Van Veldhoven om de minister van EZ om een reactie te vragen op het nieuws dat de doelen van het Energieakkoord niet gehaald gaan worden, en het verzoek de Nationale Energieverkenning met Kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Van Veldhoven om de minister te verzoeken de voorgestelde toezichtsstructuur op het uitvoeringsorgaan voor schadeherstel agv aardbevingen in Groningen aan de Kamer te zenden voor het AO Gaswinning op 24 september 2014.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Leegte om een stand van zaken brief m.b.t. de splitsing autoriteit nucleaire veiligheid.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Behandeling begroting Ministerie van Economische Zaken 2015

  Besluit: de commissie besluit om de behandeling van de begroting 2015 van het ministerie van Economische Zaken uit te splitsen naar enerzijds een onderdeel Economie&Innovatie en anderzijds naar een onderdeel Landbouw&Natuur.
  Besluit: voor deze beide onderdelen zullen fracties (afzonderlijke) feitelijke vragen kunnen stellen
  Besluit: er zal een wetgevingsoverleg Energie worden gepland, zodanig gepland dat de brief over de SDE+-regeling tijdig voorafgaand aan dit overleg door de Kamer ontvangen is.
  Besluit: het lid Jan Vos wordt als rapporteur benoemd ten behoeve van het wetgevingsoverleg Energie
 46. 46

  Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten in verband met de aanduiding van bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Besluit houdende wijziging van diverse besluiten betreffende dieren en dierlijke producten in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  (30 leden) debatten. Ter informatie.

  1. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
  3. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de
   Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
  4. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
  5. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
  6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
  7. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
  8. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
  9. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
 50. 50

  Reacties op de consultaties van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden en het Senaat van Italië voor vergadering van voorzitters van commissies voor landbouw, industriële ontwikkeling en SMEs d.d. 26-27 oktober 2014

 52. 52

  Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor informele bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken d.d. 9 oktober 2014

 53. 53

  Uitnodiging voor akkerbouw-excursie en oproep VVD het Bildt om de NAK niet onder te brengen bij de NVWA.

 54. 54

  Verzoek Natuur Rhoon, namens enkele inwoners van Rhoon, tot aanbieding petitie 'Hou vast aan het plan hoogwaardige natte natuur in de 2 laagste polders Buijtenland van Rhoon'

 55. 55

  Aanbieding meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beleidsdoorlichting Groen onderwijs van hoge kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Rapport 'De voedselketen in beeld' van de Consumentenbond

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanbieding Update Monitor Voedselverspilling 2009-2012

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Voortgang Taskforce Voedselvertrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Kamerstuk 33 037, nr. 126)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Importcontroles door de Food and Veterinary Office (FVO) en beantwoording vragen over paardenvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Vondst verboden stof in diervoeder

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Vervolgmaatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken maatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Stand van zaken maatregelen na vondst verboden antibioticum in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Q-koorts besmetting in Heteren

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Antibioticagebruik in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Besmettelijke ziekte bij bijen: Amerikaans Vuilbroed

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Toezegging Wetgevingsoverleg Jaarverslag van 24 juni 2014, toezegging Algemeen Overleg NVWA van 6 februari 2014 naar de wenselijkheid en mogelijkheden van herkenbare perceelsregistratie en overige welzijnsgerelateerde zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Aanbieding jaarverslag 2013 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Stand van zaken omtrent de recall bij Van Hattem Vlees BV en over de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de NVWA naar vermeende fraude bij een verwerker van vleeswaren

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Toestemming voor deelname inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, aan rondetafelgesprek Voedselveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Wijzigingen voor de invulling van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en de Werkgroep Grauwe Kiekendief inzake de vergroening van het landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Vergelijking tussen de steunmaatregelen zoals die tijdens de EHEC-crisis in 2011 golden en de naar aanleiding van de Russische boycot getroffen steunmaatregelen voor groenten en fruit

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende klonen en nieuwe voedingsmiddelen

 80. 80

  Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Uitstel inwerkingtreding Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (Kamerstuk 27 428, nr. 271)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Stand van zaken van het Programma aanpak stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Reactie op verzoek van het lid Geurts over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Advies alternatieve invulling met meer draagvlak voor het Buijtenland van Rhoon

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Bescherming van offshore Natura 2000-gebieden in de Noordzee en start aanwijzingsprocedure mariene Natura 2000-gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Natuurbeschermingswetvergunning Frisia Zout B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Verslag schriftelijk overleg inzake het concept-convenant met Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Aanbieding van de jaarstukken 2013 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Initiatiefnota van het lid Geurts: “Een eerlijke boterham, over het versterken van de voedselketen”

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over het vertrek van de heer Van Doorn uit de Commissie van Doorn

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Verslag van een schriftelijk overleg over de brief met nadere informatie ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Verzoek van het lid Geurts om een stand van zaken brief nav ingestelde boycot vanuit Rusland van met name agrarische producten.

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Informatie over de ingestelde boycot vanuit Rusland van met name agrarische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Verzoek van het lid Lodders een algemeen overleg te plannen ter voorbereiding van de extra Landbouw- en Visserijraad op 5 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Maatregelen naar aanleiding van de beperking van de import van landbouwproducten door Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Beantwoording vragen commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 14 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Reactie op moties over de directe betalingen van het GLB (Kamerstuk 28 625, nrs. 195, 209 en 210)

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 14 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Maatregelen schubvis-visserij IJsselmeer

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Problematiek rond de betalingen in het kader van de EU-schoolfruitregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Voortgangsrapportage Plant -en Diergezondheidspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Aanbieding van de achtste derogatierapportage zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Toezending van twee afschriften inzake IJsselmeer-visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Stand van zaken positieflijst zoogdiersoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Geannoteerde agenda extra Landbouw- en Visserijraad naar aanleiding van boycot Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Antwoorden op openstaande vragen van de commissie over de Landbouw- en Visserijraad van 14 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Veterinaire voorschriften voor het verkeer van gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Rapportage NVWA project vervoer pluimveeketen 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel inzake het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij incl. uitleg over de beleidsruimte betreffende duurzaamheid en mededinging.

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie te vragen op een artikel in het Dagblad van het Noorden over Groot alarm over Waddenvis.

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Verzoek van het lid van Gerven een reactie te vragen op de schadeclaim procedure inzake q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Verzoek van het lid Ouwehand om een algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen te plannen in september.

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Verzoek van het lid Ouwehand om de Technische Briefing Wet Natuurbescherming op 11 september 2014, van 15.30 tot 17.00 uur eerder op de dag in te plannen i.v.m. overlap RTG Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Verzoek van het lid Thieme met een voorstel voor de indeling van het nota-overleg initiatiefnota over de sluiting van de jacht op 15 september 2015, van 15.00 tot 19.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Verzoek van het lid Thieme een rondetafelgesprek huiselijk geweld en dierenmishandeling in te plannen en het AO Huiselijk geweld en dierenwelzijn op 16 oktober 2014 uit te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Rappel van het lid Geurts inzake de toegezegde brief over de Evaluatie pachtwetgeving (zie ook Kamerstuknummer 27924, nr. 59)

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Verzoek van het lid Graus om een algemeen overleg met de staatssecretaris van EZ en de minister van VWS over voedselschandalen en jarenlange doofpotaffaire bij het bedrijf Foppen.

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van EZ te vragen om de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA ruim voor het AO NVWA naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data