Procedurevergadering

Procedurevergadering.

Procedurevergadering: "Procedurevergadering."Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 september 2014
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 9 september 2014

Agendapunten

1
Brievenlijst
11
BOR-notitie Informatiemogelijkheden windenergie
17
Evaluatie Gedragscode Transparantie Mobiel Datagebruik, invulling motie De Liefde c.s. inzake positie kleinzakelijke gebruikers en andere toezeggingen op het gebied van telecommunicatie

Te behandelen:

36
Verzoek RTV Noord, RTV Drenthe, Omroep Zeeland en Omroep Gelderland tot aanbieding petitie m.b.t. ervaringen luisteraars met 112-meldingen d.d. 9 september 2014
38
43
Verzoek van het lid Van Veldhoven om de minister van EZ om een reactie te vragen op het nieuws dat de doelen van het Energieakkoord niet gehaald gaan worden, en het verzoek de Nationale Energieverkenning met Kabinetsreactie naar de Kamer te sturen.

Te behandelen:

44
Verzoek van het lid Van Veldhoven om de minister te verzoeken de voorgestelde toezichtsstructuur op het uitvoeringsorgaan voor schadeherstel agv aardbevingen in Groningen aan de Kamer te zenden voor het AO Gaswinning op 24 september 2014.

Te behandelen:

46
Behandeling begroting Ministerie van Economische Zaken 2015

Details

Besluit: de commissie besluit om de behandeling van de begroting 2015 van het ministerie van Economische Zaken uit te splitsen naar enerzijds een onderdeel Economie&Innovatie en anderzijds naar een onderdeel Landbouw&Natuur.
Besluit: voor deze beide onderdelen zullen fracties (afzonderlijke) feitelijke vragen kunnen stellen
Besluit: er zal een wetgevingsoverleg Energie worden gepland, zodanig gepland dat de brief over de SDE+-regeling tijdig voorafgaand aan dit overleg door de Kamer ontvangen is.
Besluit: het lid Jan Vos wordt als rapporteur benoemd ten behoeve van het wetgevingsoverleg Energie
50
(30 leden) debatten. Ter informatie.

Details

 1. Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
 2. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand)
 3. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien en over het rapport van de
  Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers)
 4. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme)
 5. Dertigledendebat over de mogelijke bouw van een megastal in Grubbenvorst (lid Van Gerven)
 6. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)
 7. Dertigledendebat over de zienswijzen vanuit Groningen over de gaswinning (Mulder)
 8. Dertigledendebat over het bericht ‘Herstel Groningse woningen komt nog niet van de grond’ (Van Veldhoven)
 9. Dertigledendebat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber)
 10. Dertigledendebat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
52
Uitnodiging Kamer van Afgevaardigden en het Senaat van Italië voor vergadering van voorzitters van commissies voor landbouw, industriële ontwikkeling en SMEs d.d. 26-27 oktober 2014
53
Uitnodiging Ministerie van Economische Zaken voor informele bijeenkomst op het ministerie van Economische Zaken d.d. 9 oktober 2014
54
Uitnodiging voor akkerbouw-excursie en oproep VVD het Bildt om de NAK niet onder te brengen bij de NVWA.
55
Verzoek Natuur Rhoon, namens enkele inwoners van Rhoon, tot aanbieding petitie 'Hou vast aan het plan hoogwaardige natte natuur in de 2 laagste polders Buijtenland van Rhoon'
58
Aanbieding van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit houders van dieren houdende een verbod op het gebruik van pluimvee voor productie waarop ingrepen zijn toegepast die niet zijn toegestaan

Te behandelen:

63
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (Kamerstuk 33 037, nr. 126)

Te behandelen:

72
Toezegging Wetgevingsoverleg Jaarverslag van 24 juni 2014, toezegging Algemeen Overleg NVWA van 6 februari 2014 naar de wenselijkheid en mogelijkheden van herkenbare perceelsregistratie en overige welzijnsgerelateerde zaken

Te behandelen:

80
Reactie Europese Commissie m.b.t. EU-voorstellen betreffende klonen en nieuwe voedingsmiddelen
91
Programmavoorstel rondetafelgesprek Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)
101
113
Verzoek van het lid Van Gerven om een kabinetsreactie op een artikel inzake het MSC-keurmerk voor de garnalenvisserij incl. uitleg over de beleidsruimte betreffende duurzaamheid en mededinging.

Te behandelen:

117
Verzoek van het lid Ouwehand om de Technische Briefing Wet Natuurbescherming op 11 september 2014, van 15.30 tot 17.00 uur eerder op de dag in te plannen i.v.m. overlap RTG Omgevingswet

Te behandelen:

119
Verzoek van het lid Thieme een rondetafelgesprek huiselijk geweld en dierenmishandeling in te plannen en het AO Huiselijk geweld en dierenwelzijn op 16 oktober 2014 uit te stellen.

Te behandelen:

120
Rappel van het lid Geurts inzake de toegezegde brief over de Evaluatie pachtwetgeving (zie ook Kamerstuknummer 27924, nr. 59)

Te behandelen:

122
Verzoek van het lid Geurts om de staatssecretaris van EZ te vragen om de toegezegde brief over de agenda voor het onder publieke verantwoordelijkheid brengen van keuringstaken van de NVWA ruim voor het AO NVWA naar de Kamer te sturen.

Te behandelen: