Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

10 december 2013
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.I. van der Burg (VVD)
 • M. Azmani (VVD)
 • M.I. Hamer (PvdA)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • A. Schut-Welkzijn (VVD)
 • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • K. Yücel (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Invoeringswet Participatiewet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Consultatie van het voorontwerp inzake de Wet pensioencommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Opzet wetgevingsoverleg over wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (33801)

 7. 7

  Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek om toestemming tot deelname van de Inspectie SZW aan een rondetafelgesprek over de Wet maatregelen WWB d.d. 28 november 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid over de wijziging van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Effectieve interventies met het oog op werkhervatting voor zieke werknemers en arbeidsongeschikten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Werken aan de veiligheid in de kinderopvang

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Informatie over het verbeteren van het toezicht en de handhaving in de kinderopvang en de voortgang van maatregelen om de kwaliteit te verbeteren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsvisie:een betere basis voor peuters

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezeggingen arbeidsmigratie en handhaving (algemene overleggen op 17 en 31 oktober 2013)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapportage 'Cao-afspraken 2012', toezeggingen duurzame inzetbaarheid en cao-fondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de “Monitor Inclusie: Nulmeting”

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Arbeidsmarktpositie ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openbaarmaking salaris en arbeidsvoorwaarden Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van de brief aan de FNV in reactie op de brief waarmee FNV het rapport “Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem”

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overleg met musici en artiesten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift reactie Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA voorstellen anti-armoedebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Problematiek Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds Metaal en Techniek bij verstrekken van informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Resultaten van de analyse over het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-398/11 (Hogan)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding geannoteerde agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 9 december 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op Mededeling Commissie inzake vrij verkeer van EU-burgers en hun gezinsleden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapporteurschap Europees Semester

 28. 28

  Uitkomst inventarisatie selectie Europese prioriteiten 2014

 29. 29

  Afschrift van de brief aan de VNG over (pseudo)eindheffing RVU-uitkeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om reactie minister van SZW op artikel over 'Popjihad' en om een algemeen overleg over preventie radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitkomst inventarisatie belangstelling werkbezoek aan het UWV

  Na inventarisatie blijkt er voldoende belangstelling om de uitnodiging van het UWV tot het afleggen van een werkbezoek te aanvaarden.

  Besluit: het UWV vragen een concreet voorstel te doen voor datum en inhoud van het werkbezoek op een maandag of vrijdag na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014

 32. 32

  Pilot Wetenschap en Parlement - wetenschappelijke reflectie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 'Inkomen en vermogen van ouderen: analyse en beleidsopties' nà de begrotingsbehandeling

 33. 33

  Pilot Parlement en Wetenschap - factsheet Pedagogische kwaliteit van kinderopvang

 34. 34

  Verzoek om een algemeen overleg over het op 9 december 2013 bereikte akkoord over de handhavingsrichtlijn, voorafgegaan door een brief van de minister van SZW over de betekenis voor de praktijk van het akkoord, alsmede een reactie op het persbericht van de Europese Federatie van Bouw en Houtwerkers

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven