Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg over de aanpak van illegale immigratie door/in de Europese Unie
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 23 april 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie voor Veiligheid en Justitie op 23 april 2014
Brief lid / fractie
Download Verzoek om brief over stand van zaken oplossen knelpunten alarmnummer 112
Brief lid / fractie
Download Verzoek Gesthuizen (SP) en Rebel (PvdA) AO hulp slachtoffers misbruik en mishandeling RKK
Brief lid / fractie
Download Staatssecretaris van V&J over brief misstanden De Rooyse Wissel

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Te behandelen:

2
Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

Te behandelen:

3
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013)

Te behandelen:

5
Voorstel van wet van het lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (Kamerstuk 33311).

Te behandelen:

6
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
14
Kabinetsappreciatie van de mededeling “De EU-agenda voor justitie voor 2020 – Meer vertrouwen, mobiliteit en groei binnen de Unie” en de mededeling “Naar een open en veilig Europa”

Te behandelen:

16
Beantwoording vragen commissie m.b.t. Voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie (Kamerstuk 33 745)

Te behandelen:

38
Brievenlijst
41
E-mailprocedure: Aanbod briefing OVV - AO medische zorg vreemdelingen 23 april 2014
42
Behandelvoorstel EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165